Government Decision no. 7/2013 on the organization and functioning of the Department for infrastructure projects and foreign investment

Back

 

Hotărâre nr. 7/2013
din 09/01/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15/01/2013
Actul a intrat in vigoare la data de 15 ianuarie 2013

 

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. 1. – (1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
   (2) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine asigură coordonarea proiectelor de infrastructură de interes naţional, pregătirea, execuţia şi implementarea proiectelor de infrastructură desemnate în competenţa sa prin hotărâre a Guvernului, precum şi coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul stimulării, promovării şi implementării investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat.
   (3) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
   Art. 2. – Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele funcţii principale:
   a) funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare şi a politicilor Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat;
   b) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice ale Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat;
   c) funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
   d) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului;
   e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat, precum şi în domeniul funcţionării entităţilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa.
   Art. 3. – (1) În realizarea funcţiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
   I. în domeniul general de competenţă:
   a) adoptă, avizează, elaborează şi promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat, potrivit legii, şi participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;
   b) elaborează şi implementează strategii, politici şi programe în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat;
   c) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, cu modificările ulterioare, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniile sale de competenţă;
   d) elaborează şi susţine poziţiile României pe problematica afacerilor europene în domeniile sale de competenţă şi negociază, implementează, monitorizează şi evaluează programele europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă, indiferent de instituţia beneficiară sau care le implementează; fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile sale de competenţă, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;
   e) comunică Comisiei Europene şi/sau statelor membre toate măsurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului său de responsabilitate;
   f) fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;
   g) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe şi din fonduri comunitare, în domeniile sale de activitate; coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile sale de activitate şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;
   h) exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;
   i) elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate şi asigură gestionarea întregului proces de privatizare şi postprivatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa şi/sau la care este acţionar;
   j) aprobă cuantumul tarifelor percepute de entităţile publice de sub autoritatea sa pentru eliberarea de autorizaţii, avize sau licenţe, în măsura în care aceste tarife sunt prevăzute de lege;
   k) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;
   l) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniile sale de activitate;
   m) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor comunitare, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu entităţi din statele membre, în domeniile sale de competenţă;
   n) concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniile sale de competenţă, în condiţiile legii;
   o) coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale, în domeniile sale de activitate;
   p) asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finanţare internaţională în domeniul său de competenţă; gestionează asistenţa financiară din fonduri externe acordată pentru domeniile sale de activitate;
   q) emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;
   r) coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a aparatului propriu şi a entităţilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
   s) verifică şi monitorizează, inclusiv prin specialiştii desemnaţi în comisiile de evaluare, achiziţiile publice, proiectele de infrastructură ori parteneriatele public-privat ale autorităţilor contractante aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa;
   II. în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional:
   a) coordonează realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional;
   b) în nume propriu sau în beneficiul unei alte entităţi publice, planifică, pregăteşte, atribuie, execută, implementează şi urmăreşte, după caz, realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură de interes naţional date în competenţa sa prin hotărâre a Guvernului, în orice sector de activitate economică şi administrativă;
   c) emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din fonduri comunitare şi din credite garantate de stat, precum şi din alte surse legal constituite;
   d) analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional aflate în competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare a lucrărilor publice de interes naţional şi locuinţe, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;
   e) îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură de interes naţional date în competenţa sa, indiferent de forma de realizare a acestora sau de sectorul de activitate economică şi administrativă;
   f) în calitate de unitate de achiziţii centralizată pentru proiectele de infrastructură de interes naţional desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplineşte rolul de autoritate contractantă care achiziţionează în nume propriu produse, servicii sau lucrări care sunt ori pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante, precum şi care atribuie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru în numele şi pentru o altă autoritate contractantă;
   g) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate proiectelor de infrastructură de interes naţional desemnate în competenţa sa, prin bugetul de stat, din fonduri comunitare ori din credite interne sau externe, al stadiului executării fizice a acestor proiecte, precum şi al calităţii şi eficienţei acestora;
   h) exercită, în condiţiile legii, atribuţiile statului în calitate de expropriator, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, inclusiv în ce priveşte dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri şi altele asemenea;
   i) exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional;
   j) încheie în condiţiile legii contracte de concesiune pentru bunurile proprietate publică ce fac parte din proiectele de infrastructură de interes naţional, inclusiv pentru drumurile de interes naţional nou-construite, indiferent de modalitatea de realizare a acestora;
   k) administrează, direct sau prin intermediul entităţilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa, drumurile de interes naţional, în condiţiile legii;
   l) asigură transferul fondurilor bugetare alocate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional către entităţile publice aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa;
   m) asigură negocierea şi încheierea acordurilor de finanţare, în beneficiu propriu sau al entităţilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa, aferente pregătirii şi realizării proiectelor de infrastructură de interes naţional;
   n) înfiinţează, împreună cu alte entităţi publice sau private, companii de proiect pentru realizarea de proiecte de infrastructură de interes naţional, în condiţiile legii;
   o) se asociază cu alte entităţi publice sau private în scopul realizării de proiecte de infrastructură de interes naţional;
   p) aprobă modele-cadru de documentaţii de atribuire şi condiţii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional de către entităţile aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa;
   III. în domeniul investiţiilor străine:
   a) asigură promovarea mediului investiţional şi de afaceri din România în mediile de afaceri internaţionale;
   b) identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile comerciale şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini;
   c) asigură activitatea de promovare a investiţiilor, îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori şi autorităţile centrale şi locale;
   d) examinează propunerile partenerilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru valorificarea acestora, consultând, după caz, instituţiile şi societăţile comerciale implicate;
   e) acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă economică, sprijin şi consultanţă de specialitate, împreună cu instituţiile competente, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate, precum şi cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă;
   f) coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării;
   g) evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă;
   h) promovează, prin buletine specializate, articole şi materiale informative, proiecte concrete de investiţii în România;
   i) organizează, împreună cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pe teme de investiţii străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau organizaţii române ori străine;
   j) organizează, împreună cu ministerele, în baza direcţiilor de dezvoltare şi a priorităţilor stabilite de Guvern, misiuni economice în România, generale sau specializate pe domenii de activitate;
   k) organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale şi private similare din alte ţări;
   l) încheie, în condiţiile legii, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din străinătate, în scopul promovării investiţiilor străine în România;
   m) elaborează şi prezintă prim-ministrului analize şi situaţii comparate în legătură cu politica şi legislaţia internaţională în domeniul investiţiilor străine;
   n) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investiţiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;
   o) informează operativ Guvernul şi prim-ministrul asupra oricăror sesizări din partea investitorilor privind abateri de la procedurile şi reglementările legale, de la etica profesională, precum şi asupra oricăror altor acte săvârşite voluntar sau din culpă, care afectează mediul de afaceri, iniţierea sau derularea investiţiilor în România;
   IV. în domeniul parteneriatelor public-privat;
   a) asigură îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii;
   b) verifică fiecare anunţ de intenţie sau altă documentaţie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
   c) emite către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţurile privind parteneriatele public-privat;
   d) elaborează strategia naţională pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat şi o supune aprobării Guvernului;
   e) urmăreşte, verifică şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
   f) stabileşte şi promovează proceduri de identificare şi realizare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de susţinere a tuturor partenerilor publici în pregătirea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
   g) constituie şi gestionează baza de date publică integrată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat;
   h) actualizează şi asigură menţinerea şi funcţionarea sistemului de prelucrare, colectare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central şi local;
   i) asigură promovarea conceptului şi proiectelor de parteneriat public-privat;
   j) elaborează, pe baza propriilor analize şi verificări, documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat;
   k) participă, prin reprezentanţi, la invitaţia partenerilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul comisiilor de evaluare şi negociere constituite în vederea selecţiei investitorului privat şi a negocierii contractului de parteneriat public-privat;
   l) identifică şi asigură difuzarea la nivel naţional a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat;
   m) stabileşte contacte şi ţine legătura pe teme de investiţii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale şi nonguvernamentale, precum şi cu investitori străini şi autohtoni;
   n) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public, precum şi asupra limitelor de împrumut la nivel naţional sau local;
   o) monitorizează evoluţia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi coordonează acţiunile necesare implementării adecvate a acestora;
   p) acordă asistenţă de specialitate partenerilor publici şi investitorilor interesaţi în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat;
   q) în nume propriu sau în beneficiul unei alte entităţi publice, planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat.
   (2) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine realizează coordonarea interministerială a activităţilor din domeniile sale de activitate.
   (3) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de reglementările în vigoare în domeniile sale de activitate, precum şi însărcinările încredinţate de Guvern sau de prim-ministru.
   Art. 4. – (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine colaborează, în condiţiile legii, cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, cu alte entităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.
   (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine poate solicita, pe bază de protocol, informaţii necesare realizării obiectului de activitate de la autorităţile şi entităţile publice centrale sau locale, precum şi date ori informaţii înregistrate în registrul comerţului computerizat sau în alte baze de date oficiale.
   Art. 5. – (1) Conducerea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se exercită de către ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, ordonator terţiar de credite, denumit în continuare ministrul.
   (2) Ministrul reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
   (3) Ministrul îndeplineşte în domeniile de activitate ale Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în mod corespunzător, atribuţiile generale prevăzute la art. 53din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
   (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
   (5) În activitatea de conducere a instituţiei, ministrul este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a primministrului.
   (6) Atribuţiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
   (7) În cazul în care ministrul este în imposibilitate să îşi exercite temporar atribuţiile curente, acesta îl desemnează pe secretarul de stat în scopul exercitării acestor atribuţii, înştiinţându-l pe prim-ministru.
   (8) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine.
   (9) Ministrul controlează activitatea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine şi a entităţilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia şi de către unităţile aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa.
   Art. 6. – (1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri şi compus din 77 de posturi, exclusiv demnitarii.
   (2) Structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 1.
   (3) Structura organizatorică detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente administrative asimilate, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se stabilesc prin ordin al ministrului, emis în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri.
   (4) Conţinutul fişelor de post pentru personalul din cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, precum şi cerinţele şi condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului.
   (5) În cadrul direcţiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare.
   (6) Atribuţiile compartimentelor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului.
   (7) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
   (8) În structura Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetele demnitarilor.
   (9) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
   Art. 7. – (1) În condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine şi entităţile aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa pot înfiinţa, organiza şi administra unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, prin ordin al ministrului.
   (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi se aprobă prin ordin al ministrului privind organizarea UMP, conform reglementărilor în vigoare.
   (3) Ministrul numeşte personalul şi stabileşte competenţele detaliate ale UMP.
   Art. 8. – (1) Finanţarea activităţii Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
   (2) Normativele de cheltuieli ale Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 9. – (1) Unităţile aflate sub autoritatea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine sunt prevăzute în anexa nr. 2.
   (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de sub autoritatea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se aprobă prin ordin al ministrului.
   (3) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului, dacă legislaţia nu prevede altfel.
   Art. 10. – (1) Patrimoniul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se constituie prin preluarea patrimoniului Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat şi prin preluarea parţială a patrimoniului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut la art. 26 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.
   (2) Preluarea personalului de la Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine şi de la Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat se realizează potrivit regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în limita numărului de posturi aprobat, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   Art. 11. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 12. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură
de interes naţional şi investiţii străine,
Dan-Coman Şova
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
    Bucureşti, 9 ianuarie 2013.
    Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

    ___________
   *) Anexa este reprodusă în facsimil.    
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 

Numărul maxim de posturi – 77 exclusiv demnitarii    
ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE
care funcţionează sub autoritatea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Denumirea unităţii Localitatea
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. Bucureşti

Kanye wears sparkling face mask red bottom boots at Revel concert Please treat other participants with respect and in a way that you would want to be treated. You are responsible for replica christian louboutin what you say. And please, stay on topic. If you see an objectionable post, please report it to us using the “Report Abuse” option. We reserve the right at all times to remove any information or materials that are unlawful, threatening, abusive, libelous, defamatory, obscene, vulgar, pornographic, profane, indecent or otherwise objectionable. Personal replica louboutin attacks, especially on other participants, are not permitted. We reserve the right to permanently block any user who violates these terms and conditions. Additionally comments that are long, have multiple paragraph breaks, include code, or include hyperlinks may not be posted. louboutin replica I TMm a Libra so I TMm all about pretty things. We of the scales sign know what we like, and our standards are high. So I can TMt help red bottoms but love fashion ” one day I will get that Diane von Furstenberg wrap and those Christian Louboutin shoes. And fragrances? My favorite right now is Chanel Mademoiselle. As for makeup, can we say MAC? So let TMs thank the Greek goddess of beauty, Aphrodite, that a true fashionista can find everything she needs right here in Philly. I TMve covered fashion here for six years, and I have traveled to New York, red bottom shoes Los Angeles and Paris to write about local and national designers. Let me tell you, there is no place where people wear midnight red bottom pumps Eagles green or Phillies red with such wild abandon as they do on the west side of the Ben Franklin Bridge.
Coloring Outside The Lines Fall ’09 beauty challenges your comfort zone. It dares you to burst out of that natural look shell and emerge somewhere between the set of “Twilight” and a Cover Girl christian louboutin replica ad from 1983. Before you do that, however, you must pucker up and smooch the number one beauty trend: red lips. Not near red. Not deep red. We’re talking the same red that distinguishes a Christian Louboutin from any other old shoe. Yep, that red.Once you’ve got that one covered, you can start twiddling with your hair, which suddenly has a big bump right at your crown. It’s also known as the red bottom heels pompadour. Get well acquainted with it now because it’s not going anywhere.Here they are in all their boundary testing glory, the hair and makeup trends for this fall. And, with them, we’ve included application and styling tips. “A lot of women are surprised at how much brighter and healthier red lips can make them look,” she says. Plus, it’s not permanent. If you decide you can’t go there, wipe it off and be on
Articles Connexes:

http://brianjesselautohaus.ca/blog/?p=1636Born http://kedarit.com/ Fredric Sheldon Brandt in June http://www.teaandtummyman.com.au/ 1949 http://www.khyamallami.com/site/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-from-china-free-2uw118-wholesale-jerseys-from-china/ in Newark, New Jersey, to parents who http://www.gokick.org/blog/ owned a neighborhood candy store, the inquisitive kid, a self described “science geek” and competitive swimmer, lost his father Irving at 15 and his mother Esther at 22 as he was entering Drexel University Medical School. “It was a lot to process, but you just have to forge ahead,” he reflected in a http://www.altgaze.com/?p=2258 2014 New York Times profile. He completed residencies at New York University and http://artitalia.ca/?p=2297 Memorial Sloan Kettering Cancer Center in numerous medical http://sejarah.upi.edu/2015/09/16/cheap-jerseys-cheap-jerseys-from-china-free-3vn541-wholesale-jerseys-from-china/ specialties oncology, nephrology, hematology and cardiology but aesthetics, physical beauty, held him in rapture. He completed his dermatology http://www.gruparelacje.eu/cheap-jerseys-nhl-jerseys-free-shipping-6ls60-wholesale-jerseys-from-china/ residency at the University of Miami. Robert S. Kirsner, interim chairman of the Department of Dermatology and
your chances of success. Being an affiliate, You can make the mistakes by using http://www.wkaassociation.com/ some http://produtosaudavel.com.br/blog/?p=1037 one else products and a lot about eBusiness in the process. I learned quite a bit about business management by managing others businesses. So when I started mine many years ago, I avoided many of the http://www.almegaprojects.net/?p=617 mistakes start up businesses made. I wish I could have http://csbnews.org/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-free-4us805-wholesale-jerseys-from-china/ avoided all of them but that is how we learn. Odell Beckham Jr Giants Red Mens Game Jersey You can start your affiliate business in your spare time since the merchant handles all the nitty gritty aspects http://www.nokturnalist.com/ of the http://www.edrants.com/ business. No need to quite your current job. If you already have an online business, you can use affiliate programs to http://travel-console.com/?p=2583 enhance your current site. A http://www.wfdy.org/2015/09/15/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-shipping-2zo34-wholesale-jerseys-from-china/ well planned affiliate program is a win win for both the http://www.fastinfo.com.au/ merchant and affiliate. There are some facts http://iqs-corp.com/2015/09/15/cheap-jerseys-cheap-wholesale-jerseys-free-shipping-0du11-wholesale-jerseys-from-china/ you should http://mita.ba/?p=4282 know before starting your affiliate based business. Many people don make money from their sites. They expect “money for nothing” They create a site of tacky banners offering no value or content. Don believe the hype that all you need
le=’left: -356500px; position: absolute; top: -481201px’>
or subsidy), people are rational and forward looking to the first order of approximation, demand curves always slope http://dribblingpictures.com/cheap-jerseys-cheap-wholesale-jerseys-free-shipping-5dx20-wholesale-jerseys-from-china/ down (and supply curves up), and general equilibrium interactions do http://turknews.ca/ not overturn partial equilibrium logic. The First Fundamental Theorem of Welfare Economics http://www.mikestowe.com/ is proof that unfettered markets work best. No matter how technical, complex, and full of surprises these economists’ own research might be, https://www.madjester.co.uk/?p=8321 their take on the issues of http://www.fusionmediaagency.com/blog/cheap-jerseys-nfl-jerseys-free-shipping-9wz58-wholesale-jerseys-from-china/ the day are driven by a straightforward, almost knee jerk http://www.repairacar.co.uk/news/?p=11126 logic. Those in the second http://www.apartamentosdv.com/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-free-shipping-2sf58-wholesale-jerseys-from-china/ group are http://www.shi-an.co.jp/blog/2015/09/15/cheap-jerseys-mlb-jerseys-free-shipping-0pk77-wholesale-jerseys-from-china/ inclined to see all kinds of complications, which make the textbook answers inappropriate. In their world, the economy is full of market imperfections (going well beyond environmental spillovers), distribution http://cafe.loveme.sk/ and efficiency cannot be neatly separated, people do not always behave rationally and they http://www.arcoda.it/?p=2126 over discount the future, some otherwise undesirable policy interventions can generate positive outcomes, and general equilibrium complications http://audio-force.com/ render partial equilibrium http://www.stephenfry.com/ reasoning suspect
needs. What made the strategy “come alive,” says Day, was Fidelity’s ability to “vary the value proposition in http://www.farmonline.info/?p=2948 systematic ways http://fairviewschool.edu.bn/cheap-jerseys-nfl-jerseys-china-free-shipping-9sb11-wholesale-jerseys-from-china/ within each of 17 customer segments,” which in turn were based on four larger customer groupings. These included the high value segment (with large complex portfolios that http://www.prohomeinc.net/?p=1460 needed “hand holding”); core customers (interested in investing but not actively involved in it); active traders (interested in “top notch roddy white limited jersey execution” of their trades), and institutions and small http://www.golader.org/?p=2145 businesses offering retirement plans for employees. The second approach identified by Day’s survey is based on inner directed initiatives aimed at better organizing internal data to cut service costs, help http://www.pikosky.sk/ sales staff close http://www.investinscottishproperties.co.uk/ deals faster and better target marketing activities tasks that are usually assigned to the information technology group and have little connection to competitive strategy. CRM technology is http://therosecentre.ca/ frequently a focus of this approach, and indeed, CRM software programs http://blog.lge.ua/?p=22691 remain
alcune app di terze http://www.nwiforum.org/cheap-jerseys-nfl-jerseys-china-free-shipping-8uu78-wholesale-jerseys-from-china/ parti che consentono di eseguire diverse attività. Alcune, come Facebook e Twitter, visualizzano notifiche simili a quelle disponibili su iOS, sebbene http://www.sevginehri.net/cheap-jerseys-nfl-jerseys-china-free-shipping-3kl96-wholesale-jerseys-from-china/ in un formato ottimizzato per il display del cheap nfl jerseys store Watch. Altre, invece, offrono feature uniche mai viste finora su un indossabile. La http://sportsin.ro/cheap-jerseys-cheap-jerseys-china-free-shipping-7in48-wholesale-jerseys-from-china/ nota catena http://www.alumniunab.cl/cheap-jerseys-nhl-jerseys-free-shipping-4cg77-wholesale-jerseys-from-china/ di alberghi Starwood Hotel, ad esempio, ha sviluppato un che permette di effettuare http://themebeans.com/ il check in e di sbloccare la porta della http://www.pz2.edu.pl/blogchemikow/?p=569 stanza con un tap sull L di BMW, invece, visualizza il livello di carica della batteria della i3, l http://www.hardballtimes.com/ e lo stato delle portiere (aperte/chiuse). http://guideauto.com/?p=13815 Il http://www.eguidetravel.com/ produttore tedesco ha realizzato una seconda app che http://www.ecoengineers.us/ mostra http://uniquevideos.net/?p=14489 sulla mappa la posizione dell Watch può essere utilizzato anche per la home automation. http://sweetbai-003-site6.site4future.com/ possibile, infatti, modificare la temperatura del termostato di Honeywell e l della luce per i dispositivi di Lutron. Non mancano le app di viaggio, come quella http://archive.voxmagazine.com/blog/ creata da American Airlines, che consente di effettuare il check in e visualizzare lo stato dei
bisogna rivolgersi alla Curia, che nel 1996 stampava le comunicazioni ai fedeli in tante lingue che http://mangalmay.org/blog/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-shipping-3hn57-wholesale-jerseys-from-china/ della metà dubitavi dell’esistenza, quando i civili, nel migliore dei casi, arrivavano a pensare alle http://www.sigortagundemi.net/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-8tv600-wholesale-jerseys-from-china/ quattro canoniche. E lo dico con la morte nel cuore, sia chiaro. Che epoca del C.! Si guarda più alle C.(appunto) che alla sostanza! Ma http://judaica101.ajudaica.com/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-free-8vx717-wholesale-jerseys-from-china/1175/ veramente credete che la gente sappia cos’è New York perché http://rabotadoma2.ru/?p=7086 qualcuno ha studiato un simboletto?!?!? New York è conosciuta http://nikojarvikari.se/?p=1118 perché, per almeno un secolo, è stata la capitale economica del mondo. Lo stesso vale per la piccola http://www.constructionspecifier.com/ Pisa. Pisa è conosciuta perché ai tempi in cui era una delle maggiori città del mediterraneo ha saputo far lavorare gli artisti che hanno costruito il duomo e quel che c’è intorno. Non è conosciuta perché un tizio ha inventato quella scritta https://www.socialtools.me/blog/?p=6927 rigirata (che palle, sempre a rimestare sulla forma cilindrica quando si parla di Pisa). Sarzana poi la conoscono
from Mexico. By fact http://lookiphone.net/cheap-jerseys-cheap-jerseys-free-2bk430-wholesale-jerseys-from-china/ and reason, Tod conclusion is wrong. Rivas was a horrific, nasty criminal, serving multiple life sentences, before he escaped and then murdered Aubrey Hawkins, an http://www.zfort.com/blog/ Irving police officer who was a father, husband, son and protector of Tod community. Why would anyone believe Rivas is http://varne.co.uk/blog/ truthful, that he welcomed execution because he would be character, what Rivas was doing was http://aatp.es/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-free-shipping-1zl31-wholesale-jerseys-from-china/ spitting in the eye of Texas and Rivas many victims and their http://www.crazymen.net/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-4tj373-wholesale-jerseys-from-china/ survivors by saying, really won, here, I got what I wanted freedom. has as much credibility, honesty and reason as Charlie Sheen Deluded were those who believed it. How do I know that Rivas was lying? Rivas told us. Would Rivas pick incarceration over freedom? Of course not. http://www.permabadia.it/2015/09/16/cheap-jerseys-wholesale-nfl-jerseys-free-2bn416-wholesale-jerseys-from-china/ He never did. Had Rivas truly believed death was freedom, he would have pursued death/freedom http://www.thelittletreatsco.co.uk/uncategorized/cheap-jerseys-wholesale-nfl-jerseys-free-shipping-6wg25-wholesale-jerseys-from-china/ in 2001. Yet, for 11 years Rivas http://forexwinners.net/ chose life by surrendering to police, instead. He fought against death during his trial. http://cli.unab.cl/cheap-jerseys-cheap-wholesale-jerseys-free-shipping-9mm96-wholesale-jerseys-from-china/ He fought against death with his appeals and asked to have http://devgo.net/2015/index.php/2015/09/16/cheap-jerseys-wholesale-jerseys-free-2pb606-wholesale-jerseys-from-china/ his sentence commuted from death to life. Without exception, with every avenue he chose, Rivas told us he never considered death to be freedom. Rivas only stopped http://apps.mrmworldwide.gr/makis_matsas/cheap-jerseys-cheap-jerseys-china-free-shipping-1vd45-wholesale-jerseys-from-china/ fighting against death because
quality crystals, genuine gemstones and created stones, and finished products such as jewelry, accessories, and lighting. In addition, Swarovski Crystal Worlds was established as a unique http://casaxp.it/news/2015/09/15/cheap-jerseys-nhl-jerseys-free-shipping-8ka21-wholesale-jerseys-from-china/ venue dedicated to showcasing artistic interpretations of crystal. Swarovski Entertainment collaborates with established industry partners and exceptional talent to produce international feature films, http://www.meramirpur.com/ while the Swarovski Foundation supports creativity and culture, promotes wellbeing, and conserves http://dipsy.blogs.iva.co.uk/ natural resources. Now run by the fifth generation of family members, Swarovski Crystal Business has a global reach with approximately 2,480 stores in around 170 countries, more than 24,000 employees, and revenue of about 2.33 billion euros in 2013. Together with http://550paracord.com/ its sister companies Swarovski Optik (optical devices) http://www.cimcoltd.com/ and Tyrolit (abrasives), Swarovski Crystal Business forms the Swarovski Group. In 2013, wholesale nba jerseys china the Group generated revenue of about http://globalcitizenmonitoring.org/ 3.02 billion euros and employed more http://car1e.blogs.iva.co.uk/ than 30,000 people. Eager to support her loving father, Ella welcomes her new stepmother (Cate http://miramarsurfcamp.net/?p=2282 Blanchett) and her http://www.gamehuntr.com/cheap-jerseys-wholesale-nfl-jerseys-free-2dg579-wholesale-jerseys-from-china/ daughters Anastasia (Holliday Grainger) and Drisella (Sophie McShera) into the family home. But, when Ella’s father unexpectedly
profit generator, even if http://newcameragear.com/ you don’t have your own product or service. That’s right, you don’t need your own http://www.techgraphs.com/ product or service to take advantage of this golden opportunity. This is http://www.nb128.com/seo/?p=511 not an effective way to write an article. The most effective and recommended way to write an article, http://mamawshomeplace.net/ is to write one on http://www.delimundos.pt/cheap-jerseys-mlb-jerseys-free-shipping-6qq12-wholesale-jerseys-from-china/ a topic that your targeted market is already interested in. To http://zeus.du.nhptv.org/index.php/2015/09/cheap-jerseys-mlb-jerseys-free-shipping-4rr92-wholesale-jerseys-from-china/ find out what kind of article your targeted market is interested in, will require some research. You should always do the research before you actually pick a topic to write about. When researching for your article you should try going to forums that cover your http://ALLABOUTDELIRIUM.INFO/cheap-jerseys-mlb-jerseys-free-shipping-6eh01-wholesale-jerseys-from-china/ targeted market. Observe to see what they are talking http://yumeihoindonesia.com/ about and even looking for. The best approach to use, is to find a problem, then write an article that resolves the problem. By using http://www.inceptionideas.net/?p=165 this approach you are showing your dedication as a problem solver. You need to take your time, when it comes time for you to select
on this subject. The goal of this settlement http://oldschool.co.nz/ agreement is to http://www.jomonista.com/?p=11225 ensure that claims are correctly adjudicated in accordance cheap nfl jerseys china with existing Medicare policy, so http://www.oknis.org.rs/2015/09/cheap-jerseys-cheap-nfl-jerseys-free-2po732-wholesale-jerseys-from-china/ that Medicare beneficiaries receive the full coverage to which they are entitled. In the case of Jimmo v. Sebelius, the Center for Medicare Advocacy (CMA) alleged that Medicare claims involving skilled care were being inappropriately denied by contractors based on a rule of thumb Standard which a claim would be summarily denied due http://www.speedhunters.com/ to a beneficiary lack of restoration potential, even though http://ambowe.com/ the beneficiary did in fact require a covered level of skilled care in order to http://www.newpaltz.org/ prevent or slow http://nyc2013.stateofnow.com/cheap-jerseys-cheap-jerseys-china-free-shipping-0jo55-wholesale-jerseys-from-china further deterioration in his or http://themusebox.net/ her clinical condition. http://xvjszpmin.paranox.hu/?p=948 In the Jimmo lawsuit, CMS denied establishing an improper rule http://www.hifferman-events.be/?p=1596 of thumb Standard. The http://www.krossover.com/ Court never ruled on the validity of the Jimmo plaintiffs allegations. While an expectation of improvement would be a reasonable criterion to consider when evaluating,
bring yourself back around. 5) Appearing over confident in your job interview Why it may ruin your job interview: If there one thing cheap oakleys Sunglasses worse than a timid interview candidate, it one who overconfident to the point of arrogance. Nothing can get an interviewer back up than wholesale discount oakleys a candidate brashness, and it all too common for this to result in no job offer at the end of the process. wholesale oakleys outlet This one is usually the result of reserved candidates going too far the other way, but if it a personality issue it quite hard to correct because you may not know you coming across as brash! While it important not to play down your achievements, try and be slightly modest about them without ever make them seem easy for just anyone to accomplish. 6) Not maintaining formality in the job interview Why it may ruin your job interview: No matter what the tone of the interview, the dynamic remains the same: the interviewer is in control, and you need to be polite and respectful at all times, maintaining the decorum of the situation. Different interviews
‘Don’t tell on me’ While a frantic search was going on for missing six year old Lee Allan Bonneau, another boy went to wholesale ray ban store his buddies with a chilling story about witnessing a murder. The 10 year old seemed scared, but excited, an inquest into Bonneau’s death heard Thursday. Less than three months after the Ministry of cheap oakleys Social Services placed him in its care and wholesale discount ray ban protection, the six year old was found critically injured after going with fake oakleys Sunglasses his foster mom to a bingo on the Kahkewistahaw First Nation the evening of Aug. 21, 2013. and initiated a search minutes cheap fake oakleys later when he didn’t return, she said. The critically injured boy was found by searchers some replica ray bans 2 1/2 hours later in a secluded area of field, gravel and tall weeds, about a kilometre from the hall. Bonneau died minutes after midnight despite repeated resuscitation efforts. Forensic pathologist Dr. Shaun Ladham said Bonneau died from “blunt force trauma,” mostly to the left side of his fake oakleys Sunglasses head. He had suffered multiple skull fractures one on top of another like

Public procurement & PPP

We advise our clients on public procurement, utilities, concessions and PPP projects, in all phases of the tendering process and contract implementation.

VISIT VASS LAWYERS WEBSITE