Public Procurement dictionary

A

abatere profesionala

orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a operatorului economic in cauza, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator

abatere profesionala grava

orice abatere comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava

abatere tehnica minora

orice omisiune/abatere din propunerea tehnica care poate fi completata/corectata intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte; o modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerate o abatere tehnica minora a ofertei initiale in urmatoarele situatii:

 • cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total al ofertei;
 • cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;
 • in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
 • modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
 • modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte

acceptarea ofertei castigatoare

comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare

achizitie sau achizitie publica

achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public

acord-cadru

acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere

act al autoritatii contractante

orice act administrativ, orice operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de legislatia in materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul unei proceduri de atribuire prevazute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

act administrativ

actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice

act administrativ-jurisdictional

actul emis de o autoritate administrativa investita, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala

activitati de achizitie auxiliare

activitati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, in special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii, sau asistenta si consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, sau pregatirea si administrarea procedurilor de atribuire in numele si in beneficiul autoritatii contractante in cauza

activitati de achizitie centralizate

activitatile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in mod permanent prin achizitia in nume propriu de produse si/sau servicii destinate unei/unor alte autoritati contractante, ori prin atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii in numele si pentru o alta/alte autoritate/autoritati contractante

actionar sau asociat semnificativ

persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala

agent constatator

persoana din cadrul A.N.A.P., imputernicita prin ordin al presedintelui A.N.A.P. pentru a desfasura controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv constatarea faptelor prin care se incalca prevederile legale in domeniu si aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice

anunt de atribuire

anuntul pe care autoritatea contractanta are obligatia de a-l transmite spre publicare in termen de 30 de zile de la data: incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru in urma finalizarii procedurii de atribuire; finalizarii unui concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator; atribuirii unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii; inchiderii unui sistem dinamic de achizitii

anunt de intentie

anuntul pe care autoritatea contractanta il poate publica pentru a-si face cunoscute intentiile cu privire la achizitiile planificate

anunt de intentie valabil in mod continuu

anuntul de intentie publicat de autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atribuire pentru achizitia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, alternativa anuntului de participare, in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmeaza sa fie atribuite, se indica faptul ca respectivele contracte sunt atribuite fara publicarea ulterioara a unui anunt de participare si se invita operatorii economici interesati sa isi exprime in scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire

anunt de participare

anuntul pe care autoritatea contractanta are obligatia de a-l transmite spre publicare atunci cand: initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere competitiva ori un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru; lanseaza un sistem dinamic de achizitii; organizeaza un concurs de solutii; initiaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pentru servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia cazului in care a fost publicat un anunt de intentie valabil in mod continuu

anunt de participare simplificat

anuntul pe care autoritatea contractanta il publica in SEAP atunci cand initiaza procedura simplificata

autoritate contractanta

urmatoarele autoritati:

 • autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;
 • organismele de drept public;
 • asocierile formate de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la primele doua puncte

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)

institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor si a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, avand drept principale obiective elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control al aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice

C

candidat

orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat sa participe la o procedura de negociere fara publicare prealabila

catalog electronic

catalog publicat in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) de catre operatorii economici inregistrati, cuprinzand detalii referitoare la produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera, inclusiv pretul, astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv

cerinte de etichetare

cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obtine o anumita eticheta

ciclu de viata

ansamblul etapelor succesive si/sau interdependente, care includ cercetarea si dezvoltarea care urmeaza a fi efectuate, productia, comercializarea si conditiile acesteia, transportul, utilizarea si intretinerea, pe toata durata existentei unui produs ori a unei lucrari sau a prestarii unui serviciu, de la achizitia materiilor prime ori generarea resurselor pana la eliminare, curatarea amplasamentului si incheierea serviciului sau a utilizarii

comisia de evaluare

persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor si, dupa caz, a solicitarilor de participare, desemnate de autoritatea contractanta, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru

concurs de solutii

procedura care permite autoritatii contractante sa achizitioneaze, in special in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, al arhitecturii si ingineriei sau al prelucrarii datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurentiale, cu sau fara acordarea de premii

conflict de interese

orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire; reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

 • participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
 • participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
 • participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
 • situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;
 • situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)

organismul independent cu activitate administrativ-jurisdictionala cu personalitate juridica, care functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare

constructie

rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, care poate indeplini prin el insusi o functie economica sau tehnica

consultarea pietei

consultari organizate in vederea pregatirii achizitiei, prin raportare la obiectul contractului de achizitie publica si pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu acestea, facand cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum si prin orice alte mijloace

contract de achizitie publica

contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

contract de achizitie publica de lucrari

contractul de achizitie publica care are ca obiect: fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei constructii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii constructiei

contract de achizitie publica de produse

contractul de achizitie publica care are ca obiect achizitia de produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta beneficiaza de aceste produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie publica de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare

contract de achizitie publica de servicii

contractul de achizitie publica care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de lucrari

contract pe termen lung

contractul de achizitie publica incheiat pe o durata de cel putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executie de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil

contract subsecvent

contractul de achizitie publica atribuit de catre autoritatea contractanta, subsecvent acordului-cadru si cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acesta

contractant

orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica

control ex-post

procedura derulata la nivelul A.N.A.P. prin care se efectueaza activitati de verificare a: aspectelor sesizate/semnalate de alte institutii publice/entitati cu atributii pe zona achizitiilor publice/operatori economici/alte persoane sau identificate in mass-media/din oficiu; procedurilor de atribuire desfasurate de catre autoritatile contractante/beneficiari in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene

CPV

nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

criteriu de atribuire a contractului de achizitie publica

criteriul pe baza caruia autoritatea contractanta determina oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si care poate fi pretul cel mai scazut, costul cel mai scazut, cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost

criterii de calificare

criterii ce au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare

criterii de selectie

criterii ce au ca scop selectarea candidatilor cu cea mai mare capacitate economica si financiara, tehnica si/sau profesionala dintre operatorii economici care au depus o solicitare de participare in cazul aplicarii procedurilor de atribuire ce se desfasoara in mai multe etape (licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare)

D

dialog competitiv

procedura pe care autoritatea contractanta o poate aplica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica doar daca in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile sau daca se indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

 • necesitatile autoritatii contractante nu pot fi asigurate fara adaptarea solutiilor disponibile in mod rapid pe piata;
 • lucrarile, produsele sau serviciile includ solutii de proiectare sau solutii inovatoare;
 • contractul nu poate fi atribuit fara negocieri prealabile din cauza unor circumstante specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridica si financiara ori din cauza riscurilor legate de acestea;
 • specificatiile tehnice nu pot fi definite cu suficienta precizie de catre autoritatea contractanta prin trimitere la un standard, o evaluare tehnica europeana, o specificatie tehnica comuna sau o referinta tehnica

La aceasta procedura orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog sa depuna oferte finale

directie de specialitate

directia din cadrul A.N.A.P. care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, are atributii in exercitarea functiei de control ex-post al modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

document al achizitiei

anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire

documentatie de atribuire

documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile

documentatie de concurs

documentatia ce cuprinde orice informatie, cerinta, regula sau criteriu necesare pentru a asigura potentialilor participanti o informare completa si corecta cu privire la modul de organizare si desfasurare a concursului de solutii

document descriptiv

documentul care cuprinde cel putin o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, pe baza carora se vor derula negocierile/dialogul/parteneriatul pentru inovare, precum si cerintele minime de ordin tehnic, sau de performanta/functionalitate minime, ce trebuie indeplinite de fiecare oferta/solutie preliminara pentru a fi admisa la faza urmatoare

dosarul achizitiei publice

dosarul intocmit de autoritatea contractanta pentru fiecare contract de achizitie publica/acord-cadru incheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat si care cuprinde documentele intocmite/primite de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a se limita la: strategia de contractare; anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul; anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare; erata, daca este cazul; documentatia de atribuire; documentatia de concurs, daca este cazul; decizia/dispozitia/ordinul de numire a comisiei de evaluare si, dupa caz, a expertilor cooptati; declaratiile de confidentialitate si impartialitate; procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, daca este cazul; formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire; DUAE si documentele de calificare, atunci cand acestea au fost solicitate; solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta; raportul intermediar privind selectia candidatilor, daca este cazul; procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, dupa caz; raportul procedurii de atribuire, precum si anexele la acesta; dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii; contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate, si, dupa caz, actele aditionale; daca este cazul, contractele atribuite in temeiul unui acord-cadru; anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare; daca este cazul, contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de deciziile motivate pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; hotarari ale instantelor de judecata referitoare la procedura de atribuire; documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant; daca este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire

DUAE

documentul unic de achizitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie

E

e-Certis

sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurilor de atribuire

echipa de control

echipa formata din doi sau mai multi agenti constatatori din cadrul A.N.A.P.

erori aritmetice

aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, elementele propunerii financiare urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute in legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente prezentate de ofertant

eticheta

orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte

evaluare tehnica europeana

evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

experti cooptati

specialisti externi, care desfasora activitati independente sau care sunt pusi la dispozitie de catre furnizorii de servicii auxiliare achizitiei, desemnati de autoritatea contractanta pe langa comisia de evaluare cu scopul de a sprijini activitatile de evaluare in situatia in care evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor necesita o o expertiza aprofundata in domeniul achizitiilor publice ori de natura tehnica, financiara, juridica si/sau privind aspectele contractuale specifice

F

factori de evaluare

factorii pe baza carora se determina cel mai bun raport calitate-pret/calitate-cost, care includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale, in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru

fisa de date

document al documentatiei de atribuire ce cuprinde cel putin informatii generale standard, insotite de formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de atribuire in cauza, particularizate in functie de contextul in care se incadreaza achizitia, aspectele/cerintele care pot face obiectul DUAE, criteriile de calificare si selectie, daca este cazul, informatii privind garantia de participare, modul in care trebuie intocmite si structurate propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat, precum si caile de atac ce pot fi utilizate

fonduri publice

sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (i.e. bugetul de stat; bugetul asigurarilor sociale de stat; bugetele fondurilor speciale; bugetul trezoreriei statului; bugetele institutiilor publice autonome; bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz; bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile)

furnizor

entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant

furnizor de servicii de achizitie

o persoana de drept public sau de drept privat care ofera pe piata activitati de achizitie auxiliare

G

garantie de buna executie a contractului

garantie constituita de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica/contractului subsecvent; de regula, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si nu va depasi 10% din pretul contractului, fara TVA

garantie de participare

un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autoritatii contractante fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului pe toata perioada implicarii sale in procedura de atribuire; garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazute in documentatia de atribuire; garantia de participare nu poate depasi 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica sau in cazul acordului-cadru din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara a se lua in calcul valoarea pentru diverse si neprevazute, daca este cazul; in cazul atribuirii contractelor a caror valoare estimata este mai mica decat echivalentul in lei a 25.000.000 euro, garantia de participare nu poate depasi 1% din valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit

I

inovare

realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este imbunatatit in mod semnificativ, inclusiv procese de productie sau de constructie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice in activitatea comerciala, organizarea locului de munca sau relatiile externe ale organizatiei, printre altele, cu scopul de a contribui la solutionarea provocarilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii

invitatie de depunere a ofertei finale

invitatie transmisa de catre autoritatea contractanta in cadrul procedurii de dialog competititv, in urma finalizarii etapei de dialog cu candidatii selectati, simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie

invitatie de participare

invitatia pe care autoritatea contractanta are obligatia de a o transmite concomitent tuturor candidatilor selectati la etapa a doua a procedurilor de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, procedura simplificata (in cazul in care autoritatea contractanta decide desfasurarea procedurii simplificate in mai multe etape), precum si invitatia pe care autoritatea contractanta o transmite tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul sistemului ori, in cazul in care sistemul dinamic de achizitii a fost impartit pe categorii de lucrari, produse sau servicii, invitatia pe care autoritatea contractanta are obligatia de a o transmite tuturor participantilor care au fost admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii in categoria corespunzatoare achizitiei specifice in cauza, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul categoriei respective

J

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)

sistem european prin intermediul caruia se realizeaza publicitatea obligatorie a anunturilor de intentie, anunturilor de participare si anunturilor de atribuire, in cazurile in care prevederile legislatiei achizitiilor publice stabilesc aceasta obligatie in sarcina autoritatilor contractante

L

licitatie deschisa

procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta in urma publicarii unui anunt de participare

licitatie electronica

procesul repetitiv desfasurat prin mijloace electronice dupa o evaluare initiala completa a ofertelor, in cadrul caruia ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; licitatia electronica poate fi utilizata: ca o etapa finala a procedurii de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau de procedura simplificata; la reluarea competitiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru; la depunerea ofertelor in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica in cadrul unui sistem dinamic de achizitii

licitatie restransa

procedura la care orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferta in etapa ulterioara

liste oficiale

listele administrate de organismele competente, cuprinzand informatii cu privire la operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mijloc de dovada a indeplinirii cerintelor de calificare si selectie prevazute in liste

lot

fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sau pe baze calitative, in conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului

lucrari de geniu civil

lucrarile de constructii prevazute in cadrul claselor 45.21 – Lucrari generale de constructii de cladiri si lucrari de geniu civil, 45.23 – Constructii de autostrazi, sosele, aerodromuri si complexe sportive, 45.24 – Lucrari hidrotehnice si 45.25 – Alte lucrari de constructii care implica lucrari speciale, din anexa nr. 1 la Legea nr. 98/2016, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri

M

masuri de remediere

acele masuri adoptate de autoritatea/entitatea contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire

mijloace electronice

echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice

modificare substantiala a unui contract de achizitie publica/acord-cadru

modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru pe perioada de valabilitate a acestuia, atunci cand este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
 • modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;
 • modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
 • un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute de lege

N

natura generala a contractului

obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta

negociere competitiva

procedura in cadrul careia orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara pe baza carora autoritatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora

nota de control

actul unilateral intocmit de echipa de control ca urmare a efectuarii controlului ex-post, in cazul in care verificarile au vizat aspecte punctuale sesizate sau in cazul in care procedura de atribuire nu a fost finalizata prin atribuirea contractului de achizitie publica

nota explicativa

nota solicitata pe parcursul derularii procedurii de control ex-post de catre echipa de control, entitatilor supuse acestei proceduri si/sau oricarei persoane implicate in derularea procedurii de atribuire care face obiectul controlului; intrebarile la care se va raspunde prin notele explicative se formuleaza in mod clar si precis, definind in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea, cu scopul de a da posibilitatea unor raspunsuri la obiect

notificare prealabila

cererea prin care se solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al acesteia, in sensul revocarii sau modificarii acestuia

O

ofertant

orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire

oferta

actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stablite prin documentatia de atribuire

oferta alternativa

oferta care respecta cerintele minime si eventualele cerinte specifice prevazute in documentele achizitiei, dar care propune o solutie diferita intr-o masura mai mare sau mai mica

oferta inacceptabila

oferta care nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata inainte de initierea procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata

oferta neconforma

oferta care nu respecta cerintele prezentate in documentele achizitiei, a fost primita cu intarziere, prezinta indicii de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerata de autoritatea contractanta ca fiind neobisnuit de scazuta

oferta neadecvata

oferta care este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei

operator economic

orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati

organism de drept public

orice entitate, alta decat autoritatile si institutiile publice centrale sau locale care, indiferent de forma de constituire sau organizare, indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • este infiintata pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial;
 • are personalitate juridica;
 • este finantat, in majoritate, de catre autoritati/institutii publice centrale sau locale/structuri din componenta acestora care au delegate calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice sau de catre alte organisme de drept public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei entitati antementionate sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiti de catre o entitate/organism de drept public

Nevoile de interes general, au caracter industrial sau comercial, daca entitatea infiintata, in conditiile legii, de catre o autoritate contractanta indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • functioneaza in conditii normale de piata;
 • urmareste obtinerea unui profit;
 • suporta pierderile care rezulta din exercitarea activitatii sale.

P

parteneriat pentru inovare

procedura de atribuire utilizata de autoritatea contractanta pentru dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, in conditiile in care solutiile disponibile pe piata la un anumit moment nu satisfac necesitatile autoritatii contractante

perioada de valabilitate a ofertelor

perioada stabilita de autoritatea contractanta si prevazuta in anuntul/invitatia de participare si in documentatia de atribuire, astfel incat sa cuprinda toate etapele pana la momentul incheierii contractului/acordului-cadru (e.g. perioada necesara pentru analiza si evaluarea ofertelor, perioada necesara pentru verificarile legate de aceste activitati, precum si perioada legala prevazuta pentru solutionarea eventualelor contestatii)

persoana care se considera vatamata

orice operator economic care are sau a avut un interes in legatura cu o procedura de atribuire si a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind o procedura de atribuire

persoana care are sau a avut un interes in legatura cu o procedura de atribuire

persoana care nu a fost inca exclusa definitiv de la o procedura de atribuire; o excludere este definitiva in cazul in care a fost notificata candidatului/ofertantului interesat si fie a fost considerata legala de catre Consiliu/instanta, fie nu mai poate face obiectul unei cai de atac.

persoane cu functii de decizie

conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire

personal de conducere al operatorului economic

personalul acestuia cu rol de coordonare a activitatii economice specifice aflate in relatie directa cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, persoanele in cauza ocupand posturi/pozitii in structura organizatorica a acestuia ce ii confera responsabilitatea asupra procesului de implementare a respectivului contract si, implicit, rolul de interfata intre contractor (organizatia ce presteaza/executa serviciile/lucrarile ce fac obiectul viitorului contract) si beneficiar (autoritatea contractanta)

personal ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului

expertii/personalul-cheie ce raspund(e) de realizarea efectiva a proceselor de executie aferente implementarii respectivului contract, calificarea, experienta profesionala si/sau modul de organizare influentand, in mod direct, calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza, aceasta categorie de personal nefiind considerata criteriu de calificare si selectie in raport cu operatorul economic ce este candidat/ofertant in procedura de atribuire

personal-cheie

orice expert/specialist a carui activitate desfasurata in cadrul contractului este reflectata direct fie: intr-o proportie majoritara a rezultatului respectivei activitati si/sau a intregului contract, atunci cand exista o relatie direct proportionala intre volumul muncii prestate si nivelul calitativ al rezultatului in cauza, iar contributia sa are, totodata, o pondere ridicata in rezultatul final al contractului; intr-o proportie minora ca efort depus din punctul de vedere al volumului de munca, dar cu un impact major asupra esentei rezultatului respectivei activitati si/sau a intregului contract (de exemplu, in situatia in care rezultatul muncii sale este stabilirea solutiei tehnice ce face obiectul contractului, celelalte activitati ale acestuia avand doar rolul de a clarifica/detalia aspectele ce descriu respectiva solutie si/sau modul de implementare a sa)

plan de control

documentul de planificare a controalelor ex-post pentru o perioada egala cu cel putin o luna calendaristica, ce va cuprinde denumirea petentului, a autoritatii contractante/beneficiarului verificate/verificat, echipa de control si anexa care va cuprinde obiectivele controlului ex-post

plangere

calea de atac formulata impotriva deciziei C.N.S.C.

principiul asumarii raspunderii

principiul potrivit caruia este necesara determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, asigurandu-se profesionalismul, impartialitatea si independenta deciziilor adoptate pe parcursul acestui proces

principiul nediscriminarii

principiul care presupune asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant

principiul proportionalitatii

principiul care presupune corelarea dintre necesitatile autoritatii contractante, obiectul contractului de achizitie publica si cerintele care trebuie indeplinite de ofertanti pentru satisfacerea necesitatilor

principiul recunoasterii reciproce

principiul ce presupune acceptarea de catre autoritatea contractanta a: produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor si a oricaror documente emise de autoritatile competente din alte state; specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national

principiul tratamentului egal

principiul care presupune ca oricand, pe parcursul procedurii de atribuire, sa se stabileasca si sa se aplice reguli, cerinte, criterii, identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti

principiul transparentei

principiul care presupune aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in scopul garantarii riscului de favoritism si de comportament arbitrar din partea autoritatii contractante

procedura de atribuire

etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contract sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara publicare prealabila, concursul de solutii, procedura de atribuire aplicata in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice, procedura simplificata

procedura simplificata

procedura ce poate fi aplicata de autoritatea contractanta, cu respectarea principiilor in materia achizitiilor publice, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si pentru organizarea concursurilor de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat:

 • 24.977.096 lei lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
 • 648.288 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
 • 994.942 lei, pentru contractele de achizitii publice/acordurile-cadru de produse si de servicii atribuite de autoritatile contractante locale, asa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de cele aflate in subordinea acestora;
 • 3.376.500 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2

proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

documentul care se intocmeste de catre agentii constatatori atunci cand se constata fapte care constituie contraventii potrivit normelor legale in materia achizitiilor publice

programul anual al achizitiilor publice

documentul care se elaboreaza pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autoritatilor contractante si cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in decursul anului urmator

R

raport de control

actul unilateral intocmit de echipa de control ca urmare a efectuarii procedurii de control ex-post al modului de atribuire a contractelor finantate din fonduri europene sau cand verificarile au vizat intreaga procedura de atribuire

raport de specialitate

raportul elaborat de expertii cooptati in indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii si a mandatului primit in baza deciziei de desemnare, precum si a competentelor personale, prin care isi exprima punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o detin si care este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a solicitarilor de participare/ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare

raport intermediar

raportul elaborat de comisia de evaluare dupa ce a finalizat selectia candidatilor in cadrul primei etape a procedurilor de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare, care se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante

raportul procedurii de atribuire

raportul elaborat de comisia de evaluare dupa finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru/sistemului de achizitie dinamic si aprobat de conducatorul autoritatii contractante; raportul procedurii de atribuire cuprinde cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa autoritatii contractante, obiectul si valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii; daca este cazul, rezultate procesului de calificare si/sau selectie a candidatilor/ofertantilor si/sau reducerea numarului acestora pe parcursul procedurii de atribuire; motivele respingerii unei oferte care are un pret neobisnuit de scazut; denumirea ofertantului declarat castigator si motivele pentru care oferta acestuia a fost declarata castigatoare; in masura in care sunt cunoscute, partea/partile din contractul de achizitie publica/acord-cadru pe care ofertantul declarat castigator intentioneaza sa o/le subcontracteze unor terti si denumirea subcontractantilor; justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul aplicarii procedurilor de negociere competitiva, dialog competitiv sau negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; justificarea motivelor pentru care autoritatea contractanta a decis anularea procedurii de atribuire; atunci cand este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decat cele electronice pentru depunerea ofertelor; atunci cand este cazul conflictele de interese identificate si masurile luate in acest sens

referinta tehnica

orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare, alta decat standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care Romania este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei

referat de necesitate

document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitatile de produse, servicii si lucrari identificate, precum si pretul unitar/total al necesitatilor

 

S

scris sau in scris

orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin mijloace electronice

selectie/preselectie a candidatilor

procesul distinct care urmeaza procesului de calificare si care are ca scop doar limitarea numarului de candidati calificati care vor depune oferta in etapa a doua a licitatiei restranse sau, dupa caz, care vor participa la dialog/negocieri si care se realizeaza prin acordarea pentru fiecare candidat in parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul ce urmeaza sa fie atribuit

sistem dinamic de achizitii

procesul de achizitie organizat in integralitate prin mijloace electronice si deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie, pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante

sistemul electronic de achizitii publice (SEAP)

sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire si in scopul publicarii anunturilor la nivel national

solicitare de participare

solicitarea transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare

solicitare de participare neadecvata

situatia in care candidatul se afla in una dintre situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 sau nu indeplineste criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractanta.

specificatie tehnica comuna

o specificatie tehnica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor elaborata in conformitate cu articolele 13 si 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului

specificatii tehnice

cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante; specificatiile tehnice sunt stabilite prin documentatia de atribuire si definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achizitie si pot de asemenea sa vizeze procesul sau metoda specifica de executie a lucrarilor, fabricatie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viata al acestora, chiar daca aceste elemente nu fac parte din continutul material al produselor, lucrarilor sau serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate, dar cu conditia ca aceste caracteristici sa aiba legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la valoarea si obiectivele acestuia

standard

o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie

standard european

un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este pus la dispozitia publicului

standard international

un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este pus la dispozitia publicului

standard national

un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la dispozitia publicului

stat membru

orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

strategie anuala de achizitie publica

totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar

subcontractant

orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop

strategie de contractare

document al fiecarei achizitii initiate de autoritatea contractanta, cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite de lege pentru achizitiile directe, ce este obiect de evaluare a ANAP, odata cu documentatia de atribuire si prin care se documenteaza deciziile din etapa de planificare/pregatire a achizitiei in legatura cu: relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte, si resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achizitie publica, pe de alta parte; procedura de atribuire aleasa, precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul; tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia; mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale; justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum si orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta si/sau indeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administratiei publice in care activeaza autoritatea contractanta; justificarile privind alegerea procedurii de atribuire (i.e. parteneriatul pentru inovare, negocierea competitiva, dialogul competitiv, negocierea fara publicarea unui anunt de participare, concursul de solutii) si, dupa caz, decizia de a reduce termenele in conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea si, dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati; obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul; orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii contractante.

T

termenele legale de asteptare

termenele de 11 zile, respectiv de 6 zile incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati, prin orice mijloace de comunicare prevazute de legislatia privind achizitiile publice, dupa implinirea carora pot fi incheiate contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, dupa cum valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este egala sau mai mare ori mai mica decat pragurile valorice in raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare catre JOUE a anunturilor de participare; termenele referite se majoreaza cu 5 zile in ipoteza in care autoritatea contractanta utilizeaza alte mijloace de comunicare decat cele electronice

TFUE

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

tratate

Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

U

unitate de achizitii centralizate

o autoritate contractanta care furnizeaza activitati de achizitie centralizate si, dupa caz, activitati de achizitie auxiliare

unitate operationala separata

structura din cadrul autoritatii contractante, separata din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autoritatii contractante

V

vicii de forma

erorile sau omisiunile din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire

vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV)

nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice

Z

zile

zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare

NOTA BENE

Prezentul dictionar cuprinde definitii ale termenilor din domeniul achizitiilor publice, astfel cum sunt acestia reglementati prin urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Pubice nr. 1140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ghidul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale;
 • O.U.G nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

Public procurement & PPP

We advise our clients on public procurement, utilities, concessions and PPP projects, in all phases of the tendering process and contract implementation.

VISIT VASS LAWYERS WEBSITE