G.E.O. no. 39/2018

Back

ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat

Forma sintetica la data 10.02.2020

Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Avand in vedere necesitatea indeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2018 privind acordarea increderii Guvernului, cu privire la obiectivele de crestere economica si de consolidare a sustenabilitatii fiscal-bugetare prin majorarea semnificativa a investitiilor,

tinand cont de angajamentul de a se demara proiecte de investitii publice cu impact semnificativ in economie si de a stimula investitiile private,

in conformitate cu Programul de guvernare, perioada 2018-2020 va fi una in care se va pune accent pe cresterea investitiilor, atat cele finantate din buget sau prin accelerarea absorbtiei de fonduri europene, cat si prin stimularea investitiilor private. Consolidarea macroeconomica se va putea realiza printr-o combinatie de politici fiscal-bugetar-monetare astfel incat, pe fondul pastrarii echilibrelor macroeconomice, sa se poata obtine cresterea nivelul de bunastare.

Avand in vedere faptul ca stimularea investitiilor private se propune a se realiza prin doua modalitati intersectoriale si cu implicarea activa a statului, respectiv prin amplificarea proiectelor in parteneriat public privat si prin ajutoare de stat acordate de Guvern, care pot afecta echilibrele bugetare daca nu sunt implementate foarte rapid, pentru a deveni vizibile efectele macroeconomice si bugetare de runda a doua,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1

(1)Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza incheierea, derularea si incetarea parteneriatului public-privat.

(2)Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor apartine patrimoniului partenerului public si/sau operarea unui serviciu public, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica de catre partenerul public pentru implementarea unui proiect, in cazul in care studiul de fundamentare a proiectului demonstreaza, pe langa elementele principale prevazute la art. 19, faptul ca mai mult de jumatate din veniturile care urmeaza sa fie obtinute de catre societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formeaza obiectul proiectului provin din plati efectuate de catre partenerul public sau de catre alte entitati publice in beneficiul partenerului public.

Art. 3

Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de urmatoarele elemente principale:

a)cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat, in vederea implementarii unui proiect public;

b)durata relativ lunga de derulare a raporturilor contractuale, de peste 5 ani, care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil;

c)finantarea proiectului, in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun a fondurilor private cu fonduri publice;

d)atingerea scopului urmarit de partenerul public si partenerul privat;

e)distribuirea riscurilor intre partenerul public si partenerul privat, in functie de capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc.

Art. 4

(1)Formele de parteneriat public-privat sunt urmatoarele:

a)parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public, partenerul privat si o societate noua al carei capital social este detinut integral de partenerul privat care va actiona ca societate de proiect;

b)parteneriatul public-privat institutional – parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public si partenerul privat, prin care se constituie de catre partenerul public si partenerul privat o societate noua, care va actiona ca societate de proiect si care, ulterior inregistrarii in registrul societatilor, dobandeste calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

(2)Atat in cazul parteneriatului public-privat contractual, cat si in cazul parteneriatului public-privat institutional, daca o alta entitate publica intentioneaza sa sprijine realizarea proiectului prin asumarea fata de partenerul privat desemnat castigator a procedurii de atribuire a contractului sau fata de societatea de proiect a unei/unor obligatii de plata sau de garantie, in beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai in situatia in care obligatia de plata sau de garantie a fost prevazuta in studiul de fundamentare si in documentatia de atribuire a procedurii, intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, indicandu-se conditiile in care poate fi realizata.

(3)Asumarea de catre entitatea publica a obligatiei/ obligatiilor, conform prevederilor alin. (2), se poate face in conditiile stabilite prin documentatia de atribuire, dupa caz:

a)dupa desemnarea de catre partenerul public a castigatorului procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, dar mai inainte de semnarea contractului, situatie in care entitatea publica devine astfel parte a contractului respectiv de la momentul incheierii acestuia; sau

b)dupa semnarea contractului de parteneriat public-privat, in timpul executarii acestuia, situatie in care entitatea publica incheie cu partile contractului respectiv un act aditional, ce stabileste drepturile si obligatiile reciproce, entitatea publica devenind parte a contractului in cauza de la momentul incheierii actului aditional respectiv.

Art. 5

Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate si in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica prevazute in Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea realizarii de catre un operator privat a serviciilor comunitare de utilitati publice prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor art. 1 si 2.

Art. 6

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)afiliat – orice persoana asupra careia se poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta sau care poate exercita o influenta dominanta ori care, ca urmare a asocierii cu o persoana, se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane, influenta dominanta se prezuma in cazul in care o persoana, direct sau indirect, detine majoritatea capitalului social subscris sau controleaza majoritatea voturilor asociate actiunilor/partilor sociale emise sau poate numi mai mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;

b)finantatorii contractului de parteneriat public-privat – persoanele fizice sau juridice care pun la dispozitia societatii de proiect mijloacele financiare necesare indeplinirii obligatiilor asumate de partenerul privat, in temeiul contractului de parteneriat public-privat, inclusiv fondurile suverane de dezvoltare si de investitii si fondurile de pensii administrate privat; prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la finantarea contractelor de parteneriat public-privat si fondurile deschise de investitii si societatile de investitii;
(la data 21-iun-2019 Art. 6, litera B. modificat de Art. III, punctul 1. din Ordonanta urgenta 43/2019 )

c)finantarea contractului de parteneriat public-privat – presupune finantarea investitiilor realizate in cadrul contractului si finantarea utilizarii bunului/bunurilor sau operarii serviciului public ce formeaza obiectul contractului;

d)investitor privat – orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care apartine categoriilor prevazute la art. 8, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;

e)investitii realizate in cadrul proiectului – investitii care au drept obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri in cadrul contractului de parteneriat public-privat;

f)partener privat – Investitorul privat sau asocierea de investitori privati care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;

g)societate de proiect – societate care se infiinteaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul implementarii contractului de parteneriat public-privat;

h)inchidere financiara – o etapa definita in contractul de parteneriat public-privat si in contractul sau contractele de finantare incheiate cu finantatorii contractului de parteneriat public-privat care reprezinta data la care au fost indeplinite toate conditiile suspensive pentru intrarea in vigoare a obligatiei finantatorilor de a pune la dispozitie fondurile necesare finantarii contractului de parteneriat public-privat.

Art. 7

Este partener public, in sensul prezentei ordonante de urgenta, oricare dintre entitatile care sunt autoritati contractante sau entitati contractante in sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 4 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 9 si 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8

Orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice poate sa participe in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, cu conditia sa nu apartina categoriilor de parteneri publici prevazute la art. 7.

Art. 9

Investitorul privat desemnat castigator al procedurii de atribuire care incheie un contract de parteneriat public-privat dobandeste calitatea de partener privat.

Art. 10

Finantarea investitiilor care se realizeaza in cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura, dupa caz:

a)integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat din surse proprii sau atrase de partenerul privat de la finantatorii definiti conform art. 6 lit. b);

b)din resurse financiare asigurate de partenerul privat, impreuna cu partenerul public;

c)din resurse financiare asigurate de fondurile suverane de dezvoltare si de investitii, fondurile de pensii administrate privat, precum si fonduri de investitii si societati de investitii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(la data 21-iun-2019 Art. 10 modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 43/2019 )

Art. 11

(1)Partenerul privat asigura finantarea necesara realizarii investitiilor din resurse proprii si/sau din resurse atrase din partea unor finantatori, altii decat fondurile sau societatile de investitii private.

(2)In cazul unor solicitari de finantare din partea unor fonduri sau societati de investitii private, precum si a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii, contributia acestora va fi inclusa in finantarea partenerului privat de catre partenerul public, pe baza cererii depuse de catre fondurile sau societatile de investitii private.
(la data 07-feb-2020 Art. 11, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

(3)Solicitarile de finantare formulate de fondurile sau societatile de investitii private vor fi transmise partenerului public pana la aprobarea Studiului de fundamentare, in scopul comunicarii investitorilor privati a necesarului de finantare din resurse proprii, conform prevederilor alin. (1).
(la data 07-feb-2020 Art. 11, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

Art. 12

(1)Partenerul public poate contribui la finantarea realizarii investitiilor cu resurse financiare publice provenind inclusiv din fonduri externe nerambursabile post-aderare si din contributia nationala aferenta acestora, in conditiile prevazute de legislatia nationala si cea a Uniunii Europene.

(2)Cota de contributie a partenerului public la finantarea realizarii investitiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat reprezentata de resurse financiare inclusiv din fonduri externe nerambursabile si contributia nationala aferenta unor astfel de fonduri nu poate depasi 25% din valoarea totala a investitiei.

(3)Cota de contributie a partenerului public la finantarea realizarii investitiilor poate include si contributia fondurilor sau societatilor de investitii publice.

(4)[textul din Art. 12, alin. (4) a fost abrogat la 07-feb-2020 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 7/2020]

Art. 13

(1)Partenerul public poate contribui la realizarea proiectului de parteneriat public-privat prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati, in conditiile specificate in documentatia de atribuire si in contractul de parteneriat public-privat, astfel:

a)constituirea, fara a fi necesara parcurgerea unor proceduri de atribuire distincte de cele prevazute la art. 25, a anumitor drepturi in favoarea societatii de proiect sau partenerului privat, in conditiile contractului de parteneriat public-privat;

b)aporturi in numerar la capitalul social al societatii de proiect;

c)asumarea unor obligatii de plata fata de partenerul privat sau societatea de proiect sau a unor obligatii de plata aferente realizarii investitiilor prevazute de art. 12 alin. (1);

d)acordarea de garantii in favoarea finantatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit sau institutii financiare.

(2)Partenerul public poate efectua plati din fonduri publice catre societatea de proiect ori partenerul privat exclusiv pe parcursul operarii si intretinerii proiectului realizat in parteneriat public-privat, cu exceptia participarii la finantarea investitiilor care se realizeaza in cadrul proiectului, in conditiile prevazute la alin. (1) si la art. 12.

(3)In vederea constituirii si utilizarii de fonduri publice necesare efectuarii platilor catre societatea de proiect ori partenerul privat conform prevederilor alin. (2), in conditiile legii, se prevad fonduri bugetare pentru finantarea contractelor de parteneriat public-privat in cadrul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autoritatilor publice cu rol de partener public sau care au in subordine, sub autoritate ori in coordonare parteneri publici in contractul de parteneriat public-privat.
(la data 07-feb-2020 Art. 13, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

(31)Proiectele finantate in baza unui contract de parteneriat public-privat se evidentiaza in anexa distincta in cadrul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autoritatilor publice cu rol de partener public sau care au in subordine, sub autoritate ori in coordonare parteneri publici in contractul de parteneriat public-privat.
(la data 07-feb-2020 Art. 13, alin. (3) completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

(4)Autoritatile publice prevazute la alin. (3) se stabilesc prin hotarare a Guvernului de aprobare a Listei proiectelor strategice de investitii care urmeaza a fi pregatite si atribuite in parteneriat public-privat.
(la data 07-feb-2020 Art. 13, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

(5)[textul din Art. 13, alin. (5) a fost abrogat la 07-feb-2020 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 7/2020]

(6)[textul din Art. 13, alin. (6) a fost abrogat la 07-feb-2020 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 7/2020]

(7)[textul din Art. 13, alin. (7) a fost abrogat la 07-feb-2020 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 7/2020]

Art. 14

(1)Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, in favoarea societatii de proiect, dreptul de a colecta si utiliza pentru derularea proiectului tarife de la beneficiarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul contractului de parteneriat public-privat. Tipurile de tarife si nivelul acestora se reglementeaza in conditiile legii.

(2)Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de catre societatea de proiect se completeaza cu obligatiile de plata ale partenerului public catre societatea de proiect sau partenerul privat, dupa caz, conform prevederilor contractului de parteneriat public-privat.

Art. 15

Beneficiarul direct al utilizarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat poate fi, in conditiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o alta entitate publica, fie publicul in general.

Art. 16

(1)Partenerul privat sau, dupa caz, societatea de proiect poate constitui garantii cu privire la creantele si drepturile detinute in temeiul contractului de parteneriat public-privat, exclusiv in favoarea finantatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit, institutii financiare, respectiv fondurile suverane de dezvoltare si de investitii, fondurile de investitii sau societatile de investitii sau fondurile de pensii administrate privat si numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(la data 21-iun-2019 Art. 16, alin. (1) modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 43/2019 )

(2)Partenerul privat poate constitui garantii asupra actiunilor sau partilor sociale detinute in societatea de proiect, exclusiv in favoarea finantatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit, institutii financiare sau fonduri de pensii administrate privat si numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(la data 21-iun-2019 Art. 16, alin. (2) modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 43/2019 )

(3)Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de preluare sau de stingere a garantiilor prevazute la alin. (1) si (2), in ipoteza incetarii contractului inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, in vederea protejarii interesului public si a intereselor finantatorilor contractului.

(4)Partenerul public poate constitui garantii si isi poate asuma obligatii in temeiul unor contracte instituind raporturi juridice directe intre partenerul public si finantatorii contractului de parteneriat public-privat, contracte ce vor putea fi semnate si de catre partenerul privat si/sau societatea de proiect.

Art. 17

(1)In vederea incheierii si inceperii executarii obligatiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

a)realizarea de catre partenerul public a unui studiu de fundamentare;

b)aprobarea studiului de fundamentare de catre Guvern pentru proiectele administratiei publice centrale sau, dupa caz, de catre autoritatile deliberative pentru proiecte ale administratiei publice locale;

c)parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;

d)aprobarea contractului de parteneriat public-privat rezultat in urma finalizarii negocierilor si initializat de catre parti de catre Guvern pentru proiectele administratiei publice centrale sau, dupa caz, de catre autoritatile deliberative pentru proiecte ale administratiei publice locale;

e)semnarea contractului de parteneriat public-privat;

f)indeplinirea tuturor conditiilor suspensive prevazute in contractul de parteneriat public-privat, inclusiv a inchiderii financiare.

(2)Partenerul public are obligatia de a transmite Institutului National de Statistica, in termen de 30 de zile de la semnare, o copie conforma cu originalul a contractului de parteneriat public-privat.

(3)Orice modificare a contractului de parteneriat public-privat in timpul derularii acestuia se realizeaza cu aprobarea Guvernului sau a autoritatii deliberative care a aprobat incheierea contractului, dupa caz.

(4)La propunerea autoritatilor publice prevazute la art. 13 alin. (3), Guvernul poate decide prin hotarare ca anumite proiecte pe care le considera strategice sa fie pregatite si atribuite de catre acestea pentru domeniul de activitate in care investitiile in parteneriat public-privat vor fi implementate.
(la data 07-feb-2020 Art. 17, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

Art. 18

(1)Initiativa realizarii unui proiect in regim de parteneriat public-privat apartine partenerului public.

(2)Pentru intocmirea studiului de fundamentare, partenerul public poate contracta serviciile de consultanta necesare in functie de specificul proiectului, intre care servicii de natura tehnica, financiara si juridica.

(3)Costurile generate de realizarea studiului de fundamentare si de derulare a procedurii de atribuire se suporta de catre partenerul public.
(la data 07-feb-2020 Art. 18, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

Art. 19

Studiul de fundamentare trebuie sa evidentieze urmatoarele elemente principale, care justifica, din punct de vedere economic, implementarea proiectului in parteneriat public-privat:

a)gradul de suportabilitate a proiectului si comparatia optiunilor/aranjamentelor contractuale alternative pentru implementarea proiectului;

b)structura de distribuire a riscurilor pentru fiecare optiune alternativi de implementare a proiectului;

c)caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul public si la datoria publica, calculate conform metodologiei aplicabile in baza legislatiei Uniunii Europene;

d)finantabilitatea proiectului;

e)eficienta economica a proiectului.

Art. 20

(1)Gradul de suportabilitate a proiectului reprezinta posibilitatea generica a proiectului de a mobiliza resursele financiare necesare acoperirii costurilor.

(2)Gradul de suportabilitate a proiectului priveste capacitatea financiara a partenerului public si a oricaror altor entitati publice implicate, necesara indeplinirii obligatiilor de natura financiara asumate in cadrul contractului de parteneriat public-privat, si, dupa caz, capacitatea financiara a beneficiarilor directi ai utilizarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat.

Art. 21

Studiul de fundamentare cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementarii proiectului, cuantificarea acestora si o prezentare a unor alternative de alocare a riscurilor intre partile contractante, in functie de capacitatea fiecarei parti de a gestiona riscul asumat.

Art. 22

Din studiul de fundamentare trebuie sa rezulte in ce masura obligatiile care urmeaza sa fie asumate de catre partenerul public in temeiul contractului de parteneriat public-privat afecteaza limitele de datorie publica si deficit bugetar, calculate conform metodologiei aplicabile in baza legislatiei Uniunii Europene.

Art. 23

(1)Studiul de fundamentare trebuie sa analizeze si sa stabileasca finantabilitatea proiectului in regim de parteneriat public-privat.

(2)Un proiect este considerat finantabil daca structura sa tehnica, financiara si juridica permite, in conditiile pietei, atragerea de credite si/sau a altor resurse financiare, in vederea asigurarii finantarii proiectului pe toata perioada de derulare.

Art. 24

(1)Eficienta economica a proiectului este demonstrata prin intocmirea si includerea, in cadrul studiului de fundamentare, si a unei analize cost-beneficiu din care sa rezulte argumentele care justifica realizarea proiectului in parteneriat public-privat.

(2)In analiza eficientei economice a proiectului se realizeaza o comparatie a costurilor estimate pe intreaga durata a contractului ajustate cu valoarea riscurilor in ipoteza realizarii proiectului de catre partenerul public din fonduri publice raportat la realizarea proiectului in parteneriat public-privat. Respectiva analiza comparativa va lua in considerare costurile nete actualizate aferente realizarii proiectului.

Art. 25

Contractele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, conform concluziilor studiului de fundamentare elaborate in functie de obiectul contractului si de modalitatea in care se realizeaza transferul unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor in cauza.

Art. 26

Procedura de selectie a partenerului privat include si procedura de atribuire necesara incheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.

Art. 27

Daca in cadrul procedurii de selectie nu se poate semna contractul de parteneriat public-privat, in conditiile legii, cu niciunul dintre investitorii privati care au depus oferte, partenerul public are dreptul de a lansa o noua procedura.

Art. 28

(1)In cazul aplicarii prevederilor art. 39, procedura de selectie a noului partener privat se face cu respectarea prevederilor art. 25.

(2)In situatia in care, in baza contractului de parteneriat public-privat aplicabil, partenerul public are raporturi juridice directe cu finantatorii proiectului, desemnarea noului partener privat de catre partenerul public se va face pe baza consultarii cu finantatorii proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public-privat in cauza.

(3)In cazul in care nu poate fi incheiat contractul cu un nou partener privat, partenerul public va rezilia contractul de parteneriat public-privat in cauza.

Art. 29

Prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 30

Contractul de parteneriat public-privat incheiat in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta este contract administrativ.

Art. 31

(1)In situatia asocierii unor entitati publice in vederea atribuirii si incheierii unui contract de parteneriat public-privat, acestea trebuie sa stabileasca, in acordul de asociere:

a)modul de repartizare intre asociati si conditiile de exercitare a drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executarii contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice;

b)modul de utilizare a bunului/bunurilor si de operare a serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat;

c)modul de repartizare intre asociati, la terminarea contractului, si conditiile ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului/bunurilor ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice.

(2)Societatea de proiect se constituie avand ca scop exclusiv realizarea tuturor activitatilor necesare, direct si indirect, pentru indeplinirea obiectului proiectului de parteneriat public-privat.

Art. 32

Contractul de parteneriat public-privat reglementeaza cel putin urmatoarele aspecte:

a)obiectul proiectului realizat in parteneriat public-privat;

b)conditiile de infiintare si functionare a societatii de proiect;

c)termenele de realizare a lucrarilor;

d)drepturile constituite in favoarea partenerului privat si a societatii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;

e)drepturile si obligatiile partenerului public, ale partenerului privat si ale societatii de proiect, pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligatiile partenerului privat si ale societatii de proiect menite sa garanteze respectarea destinatiei bunurilor implicate in proiectul de parteneriat public-privat si a conditiilor de realizare a serviciului public;

f)regimul juridic al bunurilor implicate in proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobandite in cursul derularii proiectului, si modalitatea de transfer al acestor bunuri la incetarea contractului, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice;

g)durata contractului;

h)modalitatea de finantare si etapele proiectului de parteneriat public-privat;

i)remunerarea partenerului privat, indicand in detaliu modalitatea de calcul si de plata, inclusiv posibilitatea compensarilor/deducerilor intre sumele de plata cuvenite partenerului privat si orice eventuale daune sau alte sume de plata datorate de catre partenerul privat;

j)modalitatea de alocare a riscurilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

k)caracteristicile si obiectivele de performanta ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate in cadrul proiectului, precum si indicatorii de performanta ai serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;

l)modalitatea de monitorizare si control de catre partenerul public al respectarii obligatiilor partenerului privat si ale societatii de proiect;

m)procedura de aprobare de catre partenerul public a contractelor incheiate de partenerul privat si societatea de proiect cu afiliatii partenerului privat;

n)garantiile de buna executie ce vor fi asigurate de partenerul privat;

o)asigurarile ce vor fi incheiate si mentinute pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat;

p)proceduri de preluare a drepturilor si obligatiilor partenerului privat de catre finantatorii proiectului si/sau un nou partener privat;

q)raspunderea contractuala, inclusiv sanctiunile si penalitatile aplicabile partenerului privat in cazul neexecutarii obligatiilor sale, in special in cazul neatingerii sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanta, precum si, dupa caz, posibilitatea compensarii sumelor astfel datorate de partenerul privat cu platile datorate de partenerul public in temeiul contractului de parteneriat public-privat;

r)dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite parti ale contractului si dreptul partenerului public de a denunta unilateral contractul, precum si conditiile de exercitare a acestor drepturi conform prevederilor art. 35, inclusiv modalitatea de stabilire si plata a eventualei compensatii datorate partenerului privat;

s)mecanisme de impartire a profitului din refinantare;

t)procedura si limitele subcontractarii;

u)cauzele de incetare a contractului si conditiile in care se asigura continuitatea serviciului public realizat in cadrul parteneriatului public-privat;

v)clauze care sa reglementeze compensatiile datorate de parti in caz de incetare a contractului inainte de termen;

w)orice alte aspecte care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 33

(1)Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileste, in principal, in functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre societatea de proiect si in functie de modalitatea de finantare a acestor investitii.

(2)Stabilirea duratei se va face astfel incat:

a)sa se evite restrictionarea artificiala a concurentei;

b)sa se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv, ca urmare a exploatarii bunului/bunurilor si operarii serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;

c)sa se asigure un nivel rezonabil si suportabil al preturilor pentru serviciile ce formeaza obiectul proiectului, ce urmeaza sa fie platite de catre beneficiarii serviciilor.

Art. 34

(1)Partenerul public poate constitui, fara parcurgerea unei proceduri de atribuire distincte de procedura prevazuta la art. 25, in beneficiul societatii de proiect, cu privire la bunuri destinate realizarii proiectului si asupra carora are dreptul de a dispune:

a)drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publica sau drepturi nascute din inchirierea bunurilor proprietate publica;

b)drepturi de superficie, de servitute sau drepturi de folosinta asupra bunurilor proprietate privata.

(2)Partenerul privat sau societatea de proiect, dupa caz, nu va putea subconcesiona, in tot ori in parte, bunurile, serviciile sau lucrarile concesionate si nu va putea incredinta realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu exceptia cazurilor anume prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 35

(1)Din motive exceptionale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, dupa caz, denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)aceasta posibilitate, inclusiv categoriile de motive exceptionale legate de interesul public, a fost inclusa in documentatia de atribuire, intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, precum si in contractul de parteneriat public-privat;

b)modificarea contractului nu altereaza natura generica a contractului initial;

c)cu notificarea prealabila a partenerului privat, a societatii de proiect si a finantatorilor proiectului de parteneriat public-privat.

(2)In sensul prezentei ordonante de urgenta pot constitui motive exceptionale legate de interesul public aspecte precum cele legate de sanatatea publica, protectia mediului, standarde de siguranta si calitate, suportabilitatea tarifului de catre utilizatorii serviciului, necesitatea de a asigura accesul neingradit la un anumit serviciu public.

(3)In cazul in care modificarea ori denuntarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, partenerul privat are dreptul la o justa despagubire, stabilita potrivit prevederilor documentatiei de atribuire si contractului de parteneriat public-privat.

(4)Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa contina un mecanism de ajustare a platilor catre partenerul privat si societatea de proiect, in situatia in care modificarea unilaterala a contractului de catre partenerul public este favorabila partenerului privat, prin reducerea lucrarilor ce trebuie executate sau in orice alta modalitate.

(5)In caz de dezacord cu privire la suma despagubirii/ajustarii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu va permite, in niciun caz, neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor de catre partenerul privat sau, dupa caz, societatea de proiect.

Art. 36

Contractul de parteneriat public-privat poate fi modificat numai in cazurile si in conditiile de modificare a contractului prevazute de legea care reglementeaza procedura de atribuire, conform prevederilor art. 25.

Art. 37

Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa prevada bunurile sau categoriile de bunuri care, pe parcursul derularii contractului sau la incetarea acestuia, urmeaza sa intre in proprietatea partenerului public, respectiv a societatii de proiect inclusiv, dupa caz:

a)bunurile realizate pe parcursul executarii contractului ca urmare a realizarii investitiilor asumate de catre partenerul privat sau societatea de proiect;

b)bunurile pe care societatea de proiect trebuie sa le transfere partenerului public la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;

c)bunurile pe care partenerul public are optiunea de a le cumpara la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;

d)bunurile care raman in proprietatea societatii de proiect la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 38

(1)La incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat, drepturile constituite de partenerul public in favoarea partenerului privat sau a societatii de proiect vor inceta, iar bunurile realizate sau dobandite de societatea de proiect si reprezentand obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum si cele necesare derularii serviciului public ce urmeaza a fi transferate partenerului public trebuie sa fie libere de sarcini, in buna stare de functionare si exploatabile conform standardelor aplicabile serviciului public si/sau bunurilor similare, in conditii stabilite prin contractul de parteneriat public-privat.

(2)La incetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirarii duratei pentru care a fost incheiat, bunurile realizate sau dobandite de societatea de proiect si reprezentand obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum si cele necesare derularii serviciului public se transfera partenerului public, cu titlu gratuit.

(3)La incetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu exceptia expirarii duratei pentru care a fost incheiat, bunurile realizate sau dobandite de societatea de proiect si reprezentand obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum si cele necesare derularii serviciului public, inclusiv bunurile pentru care nu s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor, sunt transferate partenerului public, in conditiile prevazute in contractul de parteneriat public-privat, cu plata unei compensatii calculate conform unui mecanism prevazut de documentatia de atribuire si contractul de parteneriat public-privat.

(4)Daca incetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea compensatiei datorate de partenerul public conform alin. (3) pentru transferul bunurilor sunt deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despagubiri, stabilite conform contractului de parteneriat public-privat.

(5)Daca incetarea contractului s-a datorat culpei partenerului public, la valoarea compensatiei datorate de partenerul public conform alin. (3) pentru transferul bunurilor se adauga sumele datorate de partenerul public drept despagubiri, stabilite conform contractului de parteneriat public-privat.

Art. 39

In cazul in care partenerul privat sau societatea de proiect nu isi indeplineste obligatiile asumate in cadrul contractului de parteneriat public-privat sau obligatiile fata de finantatorii proiectului, partenerul public, din proprie initiativa sau la solicitarea finantatorilor proiectului, poate inlocui partenerul privat daca aceasta clauza a fost inscrisa in documentatia de atribuie si in contract, cu respectarea conditiilor privind clauza de revizuire, potrivi legii care reglementeaza procedura de atribuire a contractului, conform prevederilor art. 25.

Art. 40

(1)La incetarea contractului de parteneriat public-privat pentru orice motive, altele decat expirarea duratei contractului, partenerul public va putea prelua actiunile sau partile sociale ale partenerului privat in societatea de proiect, in schimbul unui pret stabilit in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si ale contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea prevederilor art. 38. Daca incetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea pretului mentionat trebuie deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despagubiri, conform contractului de parteneriat public-privat.

(2)In situatia incetarii contractului de parteneriat public-privat la expirarea duratei acestuia, partenerul public va putea prelua, cu titlu gratuit, actiunile sau partile sociale ale partenerului privat in societatea de proiect, in conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public-privat.

Art. 41

Partenerul public are dreptul sa monitorizeze si sa controleze, pe toata perioada derularii contractului de parteneriat public-privat, modul in care partenerul privat si/sau societatea de proiect isi executa obligatiile nascute din contractul de parteneriat public-privat si/sau din prevederile legale aplicabile.

Art. 42

(1)Cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, partenerul privat sau societatea de proiect nu va putea cesiona sau greva cu sarcini drepturile si obligatiile proprii nascute din contractul de parteneriat public-privat.

(2)Partenerul privat nu va putea instraina sau greva cu sarcini actiunile sau partile sociale detinute in societatea de proiect, decat cu acordul expres si prealabil al partenerului public si al finantatorilor proiectului, cu exceptia cazurilor expres prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 43

(1)Contractul de parteneriat public-privat va fi incheiat in conformitate cu legea romana, indiferent de nationalitatea partenerului privat.

(2)Competenta de solutionare a eventualelor litigii izvorate din incheierea si/sau executarea contractelor de parteneriat public-privat este stabilita de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 44

(1)Autoritatile publice care intentioneaza sa deruleze proiecte de parteneriat public-privat organizeaza si pun in functiune, prin decizia conducatorului autoritatii publice, unitati interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat organizate ca structuri interne, fara personalitate juridica, dedicate pregatirii, atribuirii si implementarii contractelor de parteneriat public-privat.
(la data 07-feb-2020 Art. 44, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

(2)Pentru indeplinirea atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, unitatile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite in derularea activitatii de consultanti tehnici, financiari si juridici, dupa caz, contractati in conditiile legii.
(la data 07-feb-2020 Art. 44, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 7/2020 )

(3)Contractele de parteneriat public-privat incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt supuse dispozitiilor legale in vigoare la data cand acestea au fost incheiate, in tot ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.

Art. 45

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 954 din 25 noiembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

-****-

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Presedintele Comisiei Nationale de Prognoza,

Ion Ghizdeanu

Viceprim-ministrul,

ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,

Paul Stanescu

p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,

Paula-Marinela Pirvanescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Melescanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul finantelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 427 din data de 18 mai 2018

 

 

 

 

Public procurement & PPP

We advise our clients on public procurement, utilities, concessions and PPP projects, in all phases of the tendering process and contract implementation.

VISIT VASS LAWYERS WEBSITE