G.O. no. 22/2007

Back

ORDONANTA nr. 22 din 31 ianuarie 2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza*) – REPUBLICARE

CAPITOLUL I: Dispozitii generale si principalele atributii

Art. 1

(1)Comisia Nationala de Strategie si Prognoza se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului, avand rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, sinteze macroeconomice, de a fundamenta orientarile strategice de dezvoltare economico-sociala si masurile de politica economica proiectate de Guvern, in concordanta cu Programul de guvernare, precum si de a coordona, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, si monitoriza politicile publice, cu deosebire ale investitiilor in parteneriat public-privat si din domeniul ajutorului de stat.

(2)Comisia Nationala de Strategie si Prognoza este o institutie cu rol de sinteza, in domeniile prevazute la alin. (1).

(3)Activitatea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza este finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4)Comisia Nationala de Strategie si Prognoza are sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1.
(la data 17-apr-2018 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 28/2018 )

Art. 2

(1)Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza indeplineste urmatoarele functii:

a)de strategie, prin care se asigura elaborarea si implementarea de programe si proiecte cu impact in dezvoltarea economica si sociala pe termen scurt, mediu si lung, precum si elaborarea prognozelor si studiilor privind echilibrul macroeconomie, sectorial si regional;
(la data 05-aug-2018 Art. 2, alin. (1), litera A. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 226/2018 )

b)de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica;

c)de evaluare a modului de implementare si a efectelor economico-sociale ale politicilor publice, inclusiv pe baza de anchete statistice proprii, in conformitate cu deciziile Guvernului sau ale Consiliului de Programare Economica;

d)de evaluare ex-ante si ex-post a impactului economic si social al schemelor de ajutor de stat si al proiectelor de investitii publice ca parteneriate intre sectorul public si unul sau mai multi parteneri privati;

e)de administrare si dupa caz impreuna cu Ministerul Finantelor Publice a schemelor de ajutor de stat aplicate incepand cu anul 2018 si al caror furnizor este desemnat conform prevederilor legale;

f)de unitate centrala de fundamentare si atribuire pentru proiectele strategice de investitii realizate intre sectorul public si unul sau mai multi parteneri privati;
(la data 05-aug-2018 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 226/2018 )

g)de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;

h)de armonizare a metodelor si tehnicilor de previziune, precum si a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate cu reglementarile si recomandarile Uniunii Europene;

i)de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;

j)de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul sau, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

k)de autoritate cu competente in coordonarea metodologica a unitatilor de politici publice din ministere, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului;

l)de reglementare si sinteza prin care se asigura propuneri pentru elaborarea cadrului normativ din domeniul specific de activitate, imbunatatirea legislatiei cu impact macroeconomic, simplificarea reglementarilor si debirocratizarea din administratia publica centrala.
(la data 17-apr-2018 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 28/2018 )

(2)Activitatea Comisiei Nationale de Prognoza se intemeiaza pe principiile obiectivitatii, confidentialitatii, transparentei, responsabilitatii si deontologiei profesionale,

Art. 3

(1)In realizarea functiilor sale, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza are urmatoarele atributii:

1.elaboreaza prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a Romniei pe termen scurt, mediu si lung, in corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala;

2.fundamenteaza orientarile strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei, in corelare cu prevederile Programului de guvernare si ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, cu evidentierea prioritatilor strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate;

3.participa la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectueaza analize cu privire la stadiul indeplinirii prevederilor acestuia si propune masuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;

4.elaboreaza anual sau de cate ori este necesar rapoarte cu privire la implementarea masurilor din Programul de guvernare, pe care le propune spre analiza Consiliului de Programare Economica si le inainteaza prim-ministrului;

5.realizeaza analize si previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, in concordanta cu cerintele Ministerului Finantelor Publice;

6.evalueaza si elaboreaza prognoze privind produsul intern brut potential, output-gap si deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finantelor Publice in procesul bugetar;

7.realizeaza analize si prognoze cu privire la convergenta reala si nominala a Romaniei;

8.efectueaza evaluari si prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finantelor publice, inclusiv pe baza de modele specifice, avand responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finantelor Publice;

9.realizeaza analize si prognoze cu privire la echilibrul energetic, pe care le publica pe site-ul institutiei;

10.participa la elaborarea de programe si strategii de dezvoltare regionale si judetene si sprijina autoritatile administratiei publice locale cu analize si prognoze pentru fundamentarea proiectiilor bugetare, la solicitarea acestora;
(la data 05-aug-2018 Art. 3, alin. (1), punctul 10. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 226/2018 )

11.analizeaza evolutiile si politicile din domeniul productivitatii si al competitivitatii;

12.coordoneaza sau participa la elaborarea de strategii si programe de dezvoltare nationale, sectoriale sau regionale;

13.participa la elaborarea si actualizarea anuala a documentelor programatice pe care Romania trebuie sa le pregateasca in calitate de tara membra a Uniunii Europene, precum Programul de convergenta si Programul national de reforma;

14.participa la reuniunile grupurilor de experti ale Comisiei Europene, constituite in domeniul propriu de competenta;

15.evalueaza efectele principalelor masuri de politica economica asupra cresterii economice prin prisma obiectivelor prevazute in programele nationale si regionale de dezvoltare;

16.in calitate de furnizor, elaboreaza si initiaza, dupa caz si impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, proiecte de acte normative cu privire la noi scheme de ajutor de stat;

17.elaboreaza si initiaza in domeniul propriu de competenta proiecte de acte normative cu privire la proiectele strategice de investitii in parteneriat public-privat; emite avize consultative cu privire la oportunitatea si concordanta cu Programul de guvernare pentru proiectele de investitii in parteneriat public-privat initiate de autoritatile locale;
(la data 05-aug-2018 Art. 3, alin. (1), punctul 17. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 226/2018 )

18.participa la evaluarile ex-ante si ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice si sociale la nivel macroeconomic si sectorial;

19.efectueaza analize de impact, estimari si prognoze cu privire la implicatiile cadrului financiar multianual al Comisiei Europene asupra economiei romanesti;

20.realizeaza analize si prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene in Romania, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;

21.efectueaza analize cu privire la riscurile interne si externe ce pot afecta evolutia economiei romanesti;

22.efectueaza evaluari de impact economico-social pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului, la cererea initiatorilor, si comunica, pe baza acestor evaluari, prin Consiliul de Programare Economica, daca proiectele de acte normative sunt in concordanta cu Programul de guvernare si directiile strategice de dezvoltare;

23.propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economica, modificari legislative care sa asigure imbunatatirea aplicarii politicilor publice prevazute in Programul de guvernare si maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor masuri si politici publice;

24.in domeniul propriu de competenta, gestioneaza si implementeaza proiecte si programe de sprijin al populatiei si mediului de afaceri cu impact in dezvoltarea economica si sociala, pentru care este desemnata prin acte normative;
(la data 05-aug-2018 Art. 3, alin. (1), punctul 24. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 226/2018 )

25.in calitate de furnizor, gestioneaza si implementeaza, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, scheme de ajutor de stat care intra in vigoare incepand cu anul 2018, in conformitate cu prevederile legale;

26.elaboreaza si utilizeaza modele macroeconomice pentru fundamentarea si asigurarea coerentei prognozelor si scenariilor de dezvoltare;

27.in calitate de unitate centrala pentru proiectele strategice de investitii in parteneriat public-privat, elaboreaza sau contracteaza, in conditiile legii, efectuarea documentatiilor de fundamentare a deciziei de a se realiza un anumit proiect, precum si a documentatiei de atribuire;
(la data 05-aug-2018 Art. 3, alin. (1), punctul 27. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 226/2018 )

28.deruleaza, in domeniul propriu de competenta, proceduri de atribuire, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, pentru proiectele strategice de investitii realizate in parteneriat public-privat, pentru care este desemnata prin hotarare a Guvernului;

29.monitorizeaza respectarea indicatorilor si a impactului schemelor de ajutor de stat implementate in calitate de furnizor sau aflate in responsabilitatea institutiilor guvernamentale si efectueaza analize cu privire la impactul macroeconomic si social al acestora;

30.monitorizeaza, in domeniul propriu de competenta, derularea investitiilor publice si cu deosebire a proiectelor strategice de investitii in parteneriat public-privat;

31.dezvolta modele si metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale si a politicilor publice, precum modele de echilibru general si structurale;

32.dezvolta metodologii si modele specifice de evaluare a impactului ex-ante si ex-post si de programare economica;

33.efectueaza studii metodologice cu privire la domeniul sau de activitate, care sa faciliteze utilizarea datelor statistice si de prognoza in administratia publica centrala si locala;

34.analizeaza impactul politicilor financiare, monetare, valutare si bugetare asupra economiei reale;

35.efectueaza analize si prognoze cu privire la evolutia pietei financiare;

36.efectueaza studii si analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte si posibilele lor efecte asupra economiei romanesti;

37.analizeaza periodic situatia economica interna, inclusiv pe baza de anchete proprii de conjunctura, in scopul evidentierii unor riscuri sau disfunctii in evolutia unor sectoare ori activitati economice;

38.realizeaza estimari asupra evolutiei economice pe termen scurt si avanseaza propuneri pentru incadrarea in prognozele anuale;

39.elaboreaza prognoze referitoare la echilibrul fortei de munca; intocmeste studii si analize privind unele activitati cu profil social si de protectie sociala;

40.efectueaza previziuni pe termen scurt, mediu si lung privind activitatea de comert exterior si balanta de plati externe;

41.evalueaza impactul fondurilor structurale si al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;

42.analizeaza si prognozeaza evolutia si efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

43.efectueaza analize si proiectii privind evolutia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultura, transport, comert, comunicatii;

44.elaboreaza analize si prognoze economice privind evolutia in profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;

45.efectueaza analize privind impactul asupra cresterii economice a programelor locale de dezvoltare;

46.in domeniul propriu de competenta, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, transmite punctul de vedere al institutiei referitor la propunerile legislative, intrebarile si interpelarile adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico-sociale, la solicitarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul sau a celorlalte ministere;

47.la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul sau Ministerului Finantelor Publice, poate sustine in Parlament punctele de vedere ale Guvernului privind proiectele proprii de acte normative din domeniul economic;

48.editeaza reviste pe problematica circumscrisa si buletine informative domeniului sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din prevederile bugetare aprobate Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, in conditiile legii;

49.raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, precum si ale persoanelor fizice si juridice private, prin efectuarea de analize, cercetari, previziuni si pe alte domenii si subsectoare, la cerere;

50.asigura sau participa la formarea profesionala a personalului din administratia publica centrala si locala pe problematica circumscrisa domeniului sau de activitate;

51.asigura, in conditiile legii, formarea profesionala a personalului din aparatul propriu;

52.elaboreaza proiectul bugetului anual al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, precum si programul de investitii al institutiei;
(la data 05-aug-2018 Art. 3, alin. (1), punctul 52. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 226/2018 )

53.organizeaza controlul financiar preventiv si monitorizeaza executia bugetara;

54.participa la coordonarea activitatilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;

55.coordoneaza, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unitatilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic si al lucrarilor de informare si analiza;

56.la cerere, formuleaza puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, inainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;

57.in domeniul propriu de competenta participa la coordonarea activitatii de perfectionare legislativa, in concordanta cu Programul de guvernare si strategiile aprobate de Guvern;

58.analizeaza periodic progresele efectuate in directia simplificarii reglementarilor si debirocratizarii si informeaza prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor si propune masuri pentru urgentarea acestora.
(la data 17-apr-2018 Art. 3, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 28/2018 )

(2)Comisia Nationala de Prognoza indeplineste si alte atributii prevazute in legi sau alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.

Art. 4

(1)In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala de Prognoza colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Banca Nationala a Romaniei, cu institutele de cercetare si cu autoritatile administratiei publice locale.

(2)Comisia Nationala de Strategie si Prognoza este abilitata sa solicite datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor legale, cu pastrarea confidentialitatii acestora, in mod gratuit, de la autoritatile administratiei publice centrale si locale si alte institutii publice, de la Banca Nationala a Romaniei, operatori economici, institutii de credit si de la alte persoane juridice, in conditiile legii.
(la data 17-apr-2018 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 28/2018 )

(3)Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informatii este intens, Comisia Nationala de Prognoza poate incheia conventii de colaborare.

(4)Pentru realizarea de strategii, studii, analize si evaluari de impact, precum si pentru fundamentarea prognozelor si directiilor strategice, Comisia Nationala de Prognoza poate incheia contracte de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul propriu, in conditiile legii si cu avizul C.P.E.
(la data 03-sep-2017 Art. 4, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta 21/2017 )

(5)Atribuirea in conditiile legii a contractelor de lucrari de cercetare-dezvoltare, prevazute la alin. (4), se efectueaza pe baza normelor elaborate de Comisia Nationala de Prognoza si aprobate prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.

Art. 5

[textul Art. 5 din capitolul I a fost abrogat la 03-sep-2017 de Art. 1, punctul 8. din Ordonanta 21/2017]

CAPITOLUL II: Conducerea Comisiei Nationale de Prognoza

Art. 6

(1)Comisia Nationala de Prognoza este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata din punctul de vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2)In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni,

(3)Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator de credite.

(4)Presedintele numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza.

Art. 7

(1)Presedintele reprezinta Comisia Nationala de Prognoza in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate.

(2)Prin ordin al presedintelui, unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii, si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Nationale de Prognoza.

Art. 8

[textul Art. 8 din capitolul II a fost abrogat la 17-apr-2018 de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 28/2018]

Art. 9

[textul Art. 9 din capitolul II a fost abrogat la 17-apr-2018 de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 28/2018]

CAPITOLUL II1: Consiliul de Programare Economica

Art. 8

(1)In cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza functioneaza Consiliul de Programare Economica, denumit in continuare CPE, organism cu caracter consultativ, fara personalitate juridica.

(2)In conditiile art. 3, CPE are urmatoarele atributii principale:

a)coordoneaza procesul de evaluare a prioritatilor strategice de dezvoltare a Romaniei;

b)avizeaza rapoartele, analizele si prognozele efectuate de directiile de specialitate din cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in scopul supunerii acestora aprobarii Guvernului;

c)propune tematici pentru evaluarea efectelor economico-sociale ale politicilor publice si ale masurilor din Programul de guvernare;

d)avizeaza rapoartele cu privire la implementarea masurilor din Programul de guvernare;

e)face parte, prin reprezentanti, din Comitetul de Supraveghere Macroprudentiala, in concordanta cu decizia prim-ministrului;

f)propune masuri de ordin legislativ care sa asigure imbunatatirea aplicarii politicilor publice prevazute in Programul de guvernare si maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor masuri si politici publice;

g)participa la coordonarea activitatilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;

h)transmite, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a initiatorilor, puncte de vedere cu privire la concordanta proiectelor de acte normative cu prevederile Programului de guvernare si cu directiile strategice de dezvoltare pe termen lung;

i)avizeaza rapoartele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si efectueaza propriile analize cu privire la activitatea de investitii in parteneriat public-privat in vederea prezentarii acestora Guvernului;
(la data 05-aug-2018 Art. 8, alin. (2), litera I. din capitolul II^1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 226/2018 )

j)coordoneaza, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unitatilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic si al lucrarilor de informare si analiza;

k)formuleaza puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, inainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;

l)coordoneaza activitatea de perfectionare legislativa, in concordanta cu Programul de guvernare si strategiile aprobate de Guvern;

m)analizeaza periodic progresele efectuate in directia simplificarii reglementarilor si debirocratizarii si informeaza prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor si propune masuri pentru urgentarea acestora;

n)efectueaza cercetari stiintifice.

o)efectueaza analize si cercetari cu privire la evolutia productivitatii muncii si a competitivitatii, inclusiv pe baza recomandarilor Comisiei Europene pentru Consiliile Nationale de Productivitate.
(la data 05-aug-2018 Art. 8, alin. (2), litera N. din capitolul II^1 completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 226/2018 )

(3)Din componenta CPE fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului universitar, academic si ai societatii civile, cu preocupari in domeniul analizei si previziunii macroeconomice.

(4)Numarul de membri ai CPE se stabileste anual, prin decizia prim-ministrului, in functie de complexitatea si amploarea activitatii acestuia, dar nu mai putin de 11 membri.
(la data 05-aug-2018 Art. 8, alin. (4) din capitolul II^1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 226/2018 )

(5)Conducerea CPE este asigurata de presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care este si presedintele acestuia, si de un vicepresedinte, ales prin votul membrilor CPE.
(la data 05-aug-2018 Art. 8, alin. (5) din capitolul II^1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 226/2018 )

(6)Membrii CPE sunt numiti pe o perioada de 4 ani, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

(7)Presedintele, vicepresedintele si membrii CPE beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru activitatea desfasurata in cadrul acestuia, egala cu indemnizatia presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(la data 05-aug-2018 Art. 8, alin. (7) din capitolul II^1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 226/2018 )

(8)CPE poate constitui grupuri sau comisii de lucru, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, cu activitate temporara, alcatuite din specialisti pe domeniul de activitate al acestora, inclusiv pentru elaborarea studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire pentru proiectele de investitii in parteneriat public-privat.
(la data 05-aug-2018 Art. 8, alin. (8) din capitolul II^1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 226/2018 )

(9)Pentru participarea la lucrarile grupurilor sau comisiilor de lucru, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

(10)[textul Art. 8, alin. (10) din capitolul II^1 a fost abrogat la 05-aug-2018 de Art. 1, punctul 6. din Legea 226/2018]

(11)CPE se intruneste lunar, in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare.

(12)Activitatea curenta de evaluare, analiza si avizare a CPE se desfasoara la sediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, in cadrul sedintelor periodice sau prin mijloace electronice de comunicare.

(13)CPE prezinta in Guvern rapoarte semestriale de activitate, prin intermediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

(14)Secretariatul CPE este asigurat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Art. 9

(1)Secretarul general al Comisiei Nationale de Prognoza este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii, si indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Secretarul general coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Prognoza, indeplinind si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a institutiei ori incredintate de presedinte.
(la data 17-apr-2018 capitolul II completat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 28/2018 )

CAPITOLUL III: Organizarea Comisiei Nationale de Prognoza

Art. 10

(1)Structura organizatorica si numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza se aproba prin hotarare a Guvernului.
(la data 03-sep-2017 Art. 10, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta 21/2017 )

(la data 20-oct-2017 Art. 10, alin. (1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 771/2017 )

(2)In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza, servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, potrivit legii.

(21)In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1) se pot organiza, in conditiile legii, compartimente cu functie de pregatire profesionala si de redactare a publicatiilor si materialelor documentare.

(22)Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cabinetul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, institutie publica cu rol de sinteza, va avea un numar maxim de 8 posturi.
(la data 05-aug-2018 Art. 10, alin. (2^2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 226/2018 )

(23)Prin derogare de la prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul directiilor generale se pot infiinta posturi de natura contractuala pentru desfasurarea unor activitati specifice in concordanta cu atributiile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, posturi ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(la data 05-aug-2018 Art. 10, alin. (2^2) din capitolul III completat de Art. 1, punctul 8. din Legea 226/2018 )

(3)[textul Art. 10, alin. (3) din capitolul III a fost abrogat la 03-sep-2017 de Art. 1, punctul 11. din Ordonanta 21/2017]

Art. 11

(1)Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.

(2)Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.

(3)Atributiile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.

Art. 12

(1)Pentru activitatea de analiza si prognoza in profil teritorial, Comisia Nationala de Prognoza poate constitui compartimente si birouri in judetele in care isi au sediul agentiile pentru dezvoltare regionala, denumite in continuare compartimente regionale de prognoza.

(2)Compartimentele regionale de prognoza nu au personalitate juridica, urmand sa faca parte din Directia de modelare si prognoze regionale.
(la data 26-ian-2018 Art. 12, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 40/2018 )

(3)Autoritatile administratiei publice locale asigura, in conditiile prevazute de lege, spatiile corespunzatoare necesare pentru desfasurarea activitatii compartimentelor regionale de prognoza.

(4)Comisia Nationala de Prognoza asigura, la cerere, suportul informational si metodologic necesar, precum si pregatirea profesionala a specialistilor autoritatilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul analizei si prognozei economice.

Art. 13

(1)Personalul Comisiei Nationale de Prognoza se compune din functionari publici si personal contractual.

(2)Personalul din cadrul Comisiei Nationale de Prognoza se incadreaza, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice si in limita numarului de posturi prevazute.

(21)Personalul din cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza beneficiaza de prevederile art. 17 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(22)Personalul din cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza beneficiaza, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de baza de 15%.
(la data 05-aug-2018 Art. 13, alin. (2) din capitolul III completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 226/2018 )

(3)[textul Art. 13, alin. (3) din capitolul III a fost abrogat la 31-ian-2018 de Art. 3, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 1/2018]

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Art. 14

Numarul de autoturisme din dotarea Comisiei Nationale de Prognoza si consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.

Art. 15

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completarile ulterioare.

Art. 16

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

________

*) Republicata in temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007 si a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 212/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007.

ANEXA:

[textul anexa 1 a fost abrogat la 26-ian-2018 de Art. 1, punctul 3. din Legea 40/2018]

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 699 din data de 19 octombrie 2009

*) In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma “Comisia Nationala de Prognoza” se modifica si se inlocuieste cu sintagma “Comisia Nationala de Strategie si Prognoza”.
(la data 17-apr-2018 Actul modificat de Art. I, alin. (2) din Ordonanta urgenta 28/2018 )

Public procurement & PPP

We advise our clients on public procurement, utilities, concessions and PPP projects, in all phases of the tendering process and contract implementation.

VISIT VASS LAWYERS WEBSITE