G.D. no. 536/2014

Back

HOTARARE nr. 536 din 26 iunie 2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat
(la data 21-ian-2015 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 22/2015 )

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1)Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat, denumit in continuare Departamentul, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
(la data 21-ian-2015 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 22/2015 )
(2)Departamentul are atributii in coordonarea, monitorizarea si aplicarea politicii Guvernului la nivel national in domeniul promovarii, marketingului, atragerii si implementarii investitiilor straine directe si in domeniul parteneriatului public-privat.
(la data 21-ian-2015 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 22/2015 )
(3)Departamentul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1.
Art. 2
Departamentul exercita, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele functii principale:
a)de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a programului de guvernare si a politicilor Guvernului in domeniul investitiilor straine directe si al parteneriatului public-privat, in conditiile legii;
b)de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice ale Guvernului in domeniul investitiilor straine directe si al parteneriatului public-privat, in conditiile legii;
c)de reprezentare, prin care se asigura, in domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a Guvernului;
d)de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate.
(la data 21-ian-2015 Art. 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 22/2015 )
Art. 3
(1)In realizarea functiilor sale, departamentul indeplineste urmatoarele atributii principale:
I.in domeniul general de competenta:
a)avizeaza, elaboreaza si promoveaza, dupa caz, cadrul legislativ in domeniul investitiilor straine directe si al parteneriatului public-privat si participa la sustinerea proiectelor de acte normative in cadrul comisiilor parlamentare si in plenul celor doua Camere, in conditiile legii;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera A. modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 22/2015 )
b)elaboreaza si implementeaza strategii, politici si programe in domeniul investitiilor straine directe si al parteneriatului public-privat;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera B. modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 22/2015 )
c)sprijina si participa la indeplinirea obligatiilor care decurg din angajamentele rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si a strategiilor si programelor nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene, in domeniile sale de competenta;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera C. modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 22/2015 )
d)elaboreaza si sustine pozitiile Romaniei in problematica afacerilor europene in domeniile sale de activitate. Coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza si implementeaza programele europene si internationale, indiferent de institutia beneficiara/coordonatoare in domeniile sale de competenta. Participa la procedurile decizionale ale Uniunii Europene, stabileste si realizeaza obiectivele Romaniei care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;
e)asigura notificarea Comisiei Europene cu privire la masurilor nationale de transpunere a directivelor Uniunii Europene, aflate in domeniul sau de competenta, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera E. modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 22/2015 )
f)fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;
g)gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe si din fonduri europene, in domeniile sale de activitate;
h)coordoneaza activitatile de implementare a proiectelor cu finantare externa pentru toate domeniile sale de activitate si administreaza fondurile provenind din intrari de credite externe si fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera I. abrogat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera J. abrogat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera K. abrogat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 22/2015 )
l)initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora, in domeniile sale de activitate;
m)reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniile sale de activitate;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera N. abrogat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 22/2015 )
o)coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale, in domeniile sale de activitate;
p)asigura accesarea si implementarea proiectelor si a programelor cu finantare internationala in domeniul sau de competenta, gestioneaza asistenta financiara din fonduri externe acordata pentru domeniile sale de activitate;
q)emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
r)coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii, de achizitii si administrativa a aparatului propriu, putand emite, in conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera R. modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 22/2015 )
s)realizeaza actiuni de promovare, marketing si publicitate, in tara si in strainatate, pentru atragerea si implementarea investitiilor straine directe, precum si in domeniul parteneriatului public-privat;
s)asigura plata obligatiilor financiare care decurg din asocierile, angajamentele, afilierile si participarile la organismele romane si straine din domeniile sale de competenta, inclusiv taxele de participare, inscriere sau orice alte taxe necesare participarii la evenimente platibile catre organizatori sau terti, contravaloarea contributiilor fiind asigurata din bugetul Departamentului, aprobat pentru anul respectiv;
t)incheie contracte, conventii si intelegeri de colaborare cu institutii, asociatii, firme de specialitate si experti din tara si din strainatate, in scopul promovarii, marketingului, atragerii si implementarii investitiilor straine directe si in domeniul parteneriatului public-privat;
t)organizeaza activitati sau contracteaza servicii de relatii publice, in tara si in strainatate, in scopul indeplinirii atributiilor specifice din domeniul sau de competenta;
u)indeplineste orice alte atributii incredintate prin acte normative in domeniul sau de competenta.
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul I.., litera R. completat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 22/2015 )

(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul II.. abrogat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 22/2015 )
III.in domeniul investitiilor straine:
a)colaboreaza cu Guvernul, ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii centrale si locale, precum si cu parteneri romani si straini, in vederea atragerii investitiilor straine in Romania si prezentarii ofertelor investitionale ale Romaniei pe plan extern;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera A. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
b)realizeaza actiuni de publicitate in mass-media, cu caracter general pe pietele interne si externe, pentru promovarea investitiilor straine in Romania si a climatului investitional al Romaniei;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera B. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
c)desfasoara activitati de promovare a investitiilor straine pe plan intern si extern, asigurand ducerea la indeplinire a obiectivelor programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera C. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
d)identifica, in colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu celelalte institutii publice, cu societatile si regiile autonome interesate, proiecte noi de investitii in sectorul privat si de stat si asigura prezentarea acestora investitorilor straini;
e)asigura activitatea de promovare si sprijina implementarea investitiilor straine, indeplinind rolul de punct de contact si de intermediar intre investitori sau parteneri straini, dupa caz, si autoritatile centrale si locale;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera E. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
f)examineaza propunerile investitorilor straini pentru efectuarea de investitii in Romania si stabileste actiunile pentru implementarea acestora, solicitand, dupa caz, sprijinul institutiilor si societatilor implicate;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera F. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
g)acorda, la solicitarea investitorilor straini, asistenta tehnica, sprijin si consultanta, impreuna cu institutiile competente, dupa caz, pentru realizarea proiectelor de investitii cu participare straina de capital, inclusiv in ceea ce priveste procedura de definitivare a formalitatilor pentru investitiile straine confirmate, precum si cu privire la schemele existente in cadrul carora investitorii pot solicita finantare de la autoritatea responsabila;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera G. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
h)coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;
i)evalueaza reactiile investitorilor straini in legatura cu problemele curente ale activitatii de investitii in Romania, cu informarea operativa a factorilor de decizie, pentru a actiona in consecinta;
j)organizeaza, inclusiv in parteneriat cu organisme guvernamentale si neguvernamentale, in tara si in strainatate, evenimente, misiuni, seminare, conferinte, mese rotunde si dezbateri pentru atragerea si promovarea investitiilor straine si participa la manifestari similare initiate de alte institutii sau de organizatii romane ori straine;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera J. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
k)realizeaza actiuni de publicitate in mass-media, cu caracter general pe pietele interne si externe, pentru promovarea investitiilor straine in Romania si a climatului investitional al Romaniei;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera K. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
l)organizeaza misiuni si vizite de informare in tara, pentru investitorii straini, in scopul promovarii si atragerii investitiilor straine;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera L. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
m)organizeaza intalniri pentru schimb de experienta cu agentiile sau institutiile guvernamentale similare, precum si cu organisme private din tara si din strainatate;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera M. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera N. abrogat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera O. abrogat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 22/2015 )
p)actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele, camerele de comert bilaterale si cu ambasadele pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investitiilor straine, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera P. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 22/2015 )
p1)realizeaza si difuzeaza materiale promotionale, flyere, brosuri, pliante, afise, cataloage, postere, ghiduri de investitie, materiale audiovideo, obiecte de protocol si altele asemenea, studii si analize privind mediul de afaceri national si international;
p2)efectueaza studii de marketing;
p3)promoveaza o imagine atractiva privind politica si realitatile economice, climatul investitional din Romania, in mediile de afaceri nationale si internationale;
p4)promoveaza prin intermediul insertiilor publicitare si articolelor, in publicatii scrise si on-line de interes general si specific, climatul investitional al Romaniei si proiectele de investitii;
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera P. completat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (1), subpunctul III.., litera Q. abrogat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 22/2015 )
IV.in domeniul parteneriatelor public-private, prin Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat, denumita in continuare UCCPPP:
a)asigura indrumarea si monitorizarea partenerilor publici si a investitorilor privati interesati in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conditiile legii;
b)urmareste, verifica si raporteaza periodic Guvernului punerea in aplicare a strategiei nationale pentru promovarea si implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
c)stabileste si promoveaza proceduri de identificare si realizare a proiectelor de parteneriat public-privat si de sustinere a tuturor partenerilor publici in pregatirea si implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
d)constituie si gestioneaza baza de date publica integrata a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat;
e)actualizeaza si asigura mentinerea si functionarea sistemului de prelucrare, colectare si management al informatiilor si datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central si local;
f)asigura promovarea conceptului si proiectelor de parteneriat public-privat;
g)elaboreaza, pe baza propriilor analize si verificari, documentele de sinteza referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat;
h)participa, prin reprezentanti, la invitatia partenerilor publici, conform prevederilor legale in vigoare, in cadrul comisiilor de evaluare si negociere constituite in vederea selectiei investitorului privat si a negocierii contractului de parteneriat public-privat;
i)identifica si asigura difuzarea la nivel national a celor mai bune practici in domeniul parteneriatului public-privat;
j)stabileste contacte si tine legatura pe teme de investitii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu investitori straini si autohtoni;
k)emite recomandari privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, avand in vedere impactul asupra nivelului creditarii din sectorul public, precum si asupra limitelor de imprumut la nivel national sau local;
l)monitorizeaza evolutia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat si coordoneaza actiunile necesare implementarii adecvate a acestora;
m)acorda asistenta de specialitate partenerilor publici si investitorilor interesati in toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat;
n)in nume propriu sau in beneficiul unei alte entitati publice, planifica, pregateste, atribuie, negociaza, implementeaza si urmareste derularea contractelor de parteneriat public-privat.
(2)In vederea realizarii atributiilor careti revin, departamentul realizeaza coordonarea interministeriala a activitatilor din domeniile sale de activitate.
(3)Departamentul indeplineste orice alte atributii incredintate de Guvern sau de prim-ministru prevazute de reglementarile in vigoare in domeniile sale de activitate.
(4)In exercitarea atributiilor sale in domeniul investitiilor straine, departamentul poate accesa fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, in conditiile legii.
(5)Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) se pot achizitiona urmatoarele:
I.servicii:
a)servicii de organizare de evenimente cu participare nationala si internationala;
b)servicii ale agentiilor de presa;
c)servicii ale agentiilor de relatii publice;
d)servicii de publicitate;
e)servicii ale agentiilor de publicitate, inclusiv servicii pentru elaborarea si realizarea de brosuri si alte materiale publicitare necesare activitatii curente;
f)servicii de traducere;
g)servicii de transport;
h)servicii ale agentiilor de turism;
i)servicii tipografice;
j)servicii privind elaborarea unor studii de piata pe plan national si international;
k)servicii de consultanta;
l)studii de marketing;
m)servicii pentru inchirierea aparaturii audio-video;
n)servicii de productie foto-audio-video;
o)servicii de marketing si/sau publicitate prin internet, retele de socializare si alte mijloace electronice;
p)servicii de realizare si administrare site-uri de internet;
q)servicii de promovare si publicitate prin intermediul companiilor aeriene si aeroporturilor constand in insertii publicitare, in materiale de promovare ale companiilor aeriene si aeroporturilor, difuzarea de clipuri TV promotionale, materiale promotionale in aeroporturi si aeronave, precum si alte tipuri de activitati de promovare si publicitate in colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile;
r)servicii de promovare prin intermediul insertiilor publicitare sau al articolelor in reviste de interes general ori cu caracter specific, din tara si din strainatate;
s)servicii de promovare prin intermediul posturilor de televiziune, radio si on-line, din tara si din strainatate;
s)servicii de promovare prin panouri publicitare, afise iluminate, postere mari, coloane de publicitate suspendate, anunturi pe mijloacele de transport in comun, ecrane video;
t)servicii de expediere a materialelor in tara si in strainatate;
t)servicii de catering pentru evenimente si manifestari;
u)servicii de proiectare si design;
v)servicii de formare sau perfectionare profesionala in tara si in strainatate;
x)alte activitati generale de publicitate si reclama;
y)alte servicii conexe.
II.altele:
a)materiale publicitare de tipul: tiparituri, ghiduri, harti, albume, cataloage, fotoreportaje, spoturi audiovideo, fotografii, DVD-uri;
b)materiale promotionale;
c)material de afisaj expozitional;
d)alte materiale necesare.
(6)In materia serviciilor prevazute la alin. (5), se pot achizitiona si drepturile de autor aferente.
(7)In exercitarea atributiilor sale de ordonator principal de credite, secretarul de stat aproba lista cheltuielilor necesare indeplinirii atributiilor specifice.
(8)Toate actiunile/masurile/serviciile prevazute in prezenta hotarare se achizitioneaza/deruleaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
(9)In vederea realizarii atributiilor care ii revin, Departamentul realizeaza coordonarea interministeriala a activitatilor din domeniile sale de competenta.
(10)In exercitarea atributiilor sale, Departamentul poate accesa fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, in conditiile legii.
(11)Departamentul indeplineste orice alte atributii incredintate de Guvern sau de prim-ministru, prevazute de reglementarile in vigoare, in domeniile sale de competenta.
(la data 21-ian-2015 Art. 3, alin. (4) completat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 22/2015 )
Art. 4
(1)In exercitarea atributiilor sale, departamentul colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, cu societatile la care statul sau unitatea administrativ-teritoriala este actionar majoritar sau asociat, cu alte entitati publice, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.
(2)In scopul indeplinirii obligatiilor sale, departamentul are dreptul sa solicite pe baza de protocol informatiile necesare exercitarii atributiilor sale de la organele administratiei publice centrale si locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile la care statul sau unitatea administrativ – teritoriala este actionar sau asociat, acestea avand obligatia de a furniza datele solicitate, in conditiile legii.
(3)In vederea indeplinirii atributiilor sale, departamentul poate contracta servicii de consultanta tehnica, economica si juridica, in conditiile legii.
Art. 5
(1)Conducerea Departamentului se exercita de catre un secretar de stat, ordonator tertiar de credite, numit prin decizie a prim-ministrului.
(la data 21-ian-2015 Art. 5, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 22/2015 )
(2)Secretarul de stat indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite in ceea ce priveste investitiile si cheltuielile publice efectuate in coordonarea, monitorizarea si aplicarea politicii Guvernului la nivel national in domeniul promovarii, marketingului, atragerii si implementarii investitiilor straine directe si in domeniul parteneriatului public-privat, precum si in orice alte proiecte stabilite prin acte normative in domeniile sale de competenta.
(la data 21-ian-2015 Art. 5, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 22/2015 )
(3)Secretarul de stat reprezinta institutia in raporturile cu autoritatile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
(4)In exercitarea atributiilor care ii revin, secretarul de stat emite ordine, instructiuni si norme cu caracter obligatoriu, in conditiile legii.
(5)In activitatea de conducere a institutiei, secretarul de stat este ajutat de un subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, precum si de secretarul general numit, in conditiile legii.
(6)Atributiile subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.
(7)Secretarul general al departamentului indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta poate indeplini si alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare al departamentului ori incredintate de secretarul de stat potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8)Secretarul general asigura stabilitatea functionarii departamentului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile acestuia.
(9)In cazul in care secretarul de stat este in imposibilitate sa isi exercite temporar atributiile curente, acesta il desemneaza pe subsecretarul de stat in scopul exercitarii acestor atributii, instiintandu-l pe prim-ministru.
(10)Secretarul de stat poate delega prin ordin atributii de conducere, reprezentare si angajare a departamentului, in conditiile legii.
(11)Secretarul de stat controleaza activitatea Departamentului si verifica modul de indeplinire a atributiilor de catre toate compartimentele din structura sa organizatorica.
(la data 21-ian-2015 Art. 5, alin. (11) modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 22/2015 )
Art. 6
(1)Departamentul dispune de un aparat de lucru propriu, compus din 42 de posturi, exclusiv demnitarii, cu incadrarea in limitele bugetului aprobat.
(la data 21-ian-2015 Art. 6, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 22/2015 )
(2)In cadrul structurii pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, prin ordin al secretarului de stat, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(3)Structura organizatorica a Departamentului, numarul de posturi, statul de functii si statul de personal se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea secretarului de stat.
(la data 21-ian-2015 Art. 6, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 22/2015 )
(4)Regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al secretarului de stat.
(la data 21-ian-2015 Art. 6, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 22/2015 )
(5)Personalul departamentului este alcatuit din functionari publici si personal contractual, numiti, respectiv angajati, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
(6)Personalul departamentului este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii.
(7)In structura departamentului se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului.
Art. 7
(1)UCCPPP functioneaza la nivel de compartiment in cadrul Departamentului.
(la data 21-ian-2015 Art. 7, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 7, alin. (2) abrogat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 7, alin. (3) abrogat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 22/2015 )
(la data 21-ian-2015 Art. 7, alin. (4) abrogat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 22/2015 )
Art. 8
(1)Finantarea activitatii departamentului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2)Departamentul desfasoara activitati finantate din fonduri externe, in conditiile legii.
(3)Normativele de cheltuieli ale departamentului se stabilesc potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat poate infiinta, organiza si administra unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare, prin ordin al secretarului de stat.
(la data 21-ian-2015 Art. 8, alin. (3) completat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 22/2015 )
Art. 9
Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(la data 21-ian-2015 Art. 10 abrogat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 22/2015 )
Art. 11
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura,
Investitii Straine,
Parteneriat Public-Privat
si Promovarea Exporturilor,
Alexandru Nastase,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul finantelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Constantin Nita
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

(la data 21-ian-2015 anexa 1 abrogat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 22/2015 )
Denumirea unitatii
Localitatea
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
Bucuresti
(la data 21-ian-2015 anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 22/2015 )
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 510 din data de 9 iulie 2014
*) Hotararea se abroga la data intrarii in vigoare a hotararilor prevazute la alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 11/2016.
(la data 14-apr-2016 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 5, alin. (2) din Ordonanta urgenta 11/2016 )

Public procurement & PPP

We advise our clients on public procurement, utilities, concessions and PPP projects, in all phases of the tendering process and contract implementation.

VISIT VASS LAWYERS WEBSITE